Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja Museovirastosta voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön ja kulttuu­riym­pä­ris­tö­koh­teiden hoitoon.

Avus­tuk­sia voi­daan esi­mer­kik­si myön­tää his­to­ri­al­li­sen ra­ken­nuk­sen omis­ta­jal­le kor­jauk­siin, joil­la edis­te­tään ar­vok­kaan ra­ken­nus­pe­rin­nön vaa­li­mis­ta ja tu­e­taan ra­ken­nus­res­tau­roin­nin työ­ta­po­jen säi­ly­mis­tä. Täl­lai­sia kor­jaus­koh­tei­ta voi­vat ol­la muun mu­as­sa ve­si­ka­ton, run­gon ja ul­ko­sei­nien, pe­rus­tus­ten, ik­ku­noi­den ja ovien tai tu­li­si­jo­jen kun­nos­ta­mi­nen. Myös suun­nit­te­luun voi ha­kea avus­tus­ta. Mu­se­o­vi­ras­ton en­tis­tä­mi­sa­vus­tuk­ses­sa avus­tet­ta­via koh­tei­ta voi­vat ol­la yk­sit­täis­ten ra­ken­nus­ten li­säk­si myös esi­mer­kik­si his­to­ri­al­li­set puu­tar­hat ja puis­tot ra­ken­nel­mi­neen, hau­ta­pai­kat muis­to­merk­kei­neen sekä toi­sen maa­il­man­so­dan puo­lus­tus­va­rus­tuk­set. Avus­tuk­set on tar­koi­tet­tu osa­ra­hoi­tuk­sek­si hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta.

Ha­ke­muk­set tu­lee toi­mit­taa ELY-kes­kuk­seen tai Mu­se­o­vi­ras­toon 30.11.2023 kel­lo 15.00 men­nes­sä.