Riisujen ja puutarhajätteen vastaanottopalvelu käynnistyy jälleen ensi viikolla Kontiolahden kunnan jo yli 20 vuotta ylläpitämillä astaanot­to­paik­koilla.

Vas­ke­lan­tien vas­taa­not­to­pis­te on avoin­na ajal­la 2.5.–17.6. ja 15.8.–16.9. tiis­tai­sin kel­lo 16–20 ja lau­an­tai­sin kel­lo 10–14. Vas­taa­not­to­pis­te si­jait­see osoit­tees­sa Vas­ke­lan­tie 5, Kon­ti­o­lah­ti. Hir­si­kan­kaan vas­taa­not­to­pis­te puo­les­taan on avoin­na ajal­la 4.5.–17.6. ja 17.8.–16.9. tors­tai­sin kel­lo 16–20 ja lau­an­tai­sin kel­lo 10–14. Vas­taa­not­to­pis­te si­jait­see osoit­tees­sa Jaa­man­kan­kaan­tie 5, Leh­mo. Mo­lem­mat vas­taa­not­to­pis­teet ovat ajal­la 23.9.–28.10. avoin­na vain lau­an­tai­sin kel­lo 10–14.

Leh­mon ke­räys­pis­teel­le joh­ta­vaa tie­tä on le­ven­net­ty asi­oin­nin hel­pot­ta­mi­sek­si ja jo­non muo­dos­tu­mi­sen vä­hen­tä­mi­sek­si. En­sim­mäi­si­nä au­ki­o­lo­päi­vi­nä ri­sun­ke­räys­pis­teel­le muo­dos­tuu usei­den au­to­jen jo­no­ja. Vas­taa­not­to­pai­kan por­til­le tu­lee myös pu­he­lin­nu­me­ro, jo­hon voi ot­taa yh­teyt­tä, jos pal­ve­lu ei ole il­moi­tet­tu­na ai­ka­na au­ki.

Puu­pe­räi­nen risu ja ran­ka ha­ke­te­taan ja hyö­dyn­ne­tään alu­een läm­pö­lai­tok­sien polt­to­ai­nee­na, jo­ten maa-ai­nes­ta tai me­tal­lia ei saa ol­la tuo­ta­van puu­ai­nek­sen se­as­sa. Leh­ti- ja ruo­ho­jät­tees­tä val­mis­te­taan kas­vu­a­lus­taa kun­nan maan­ra­ken­nus­koh­tei­siin. Kan­not ja juu­ra­kot tu­lee toi­mit­taa suo­raan jä­te­a­se­mal­le tai kan­to­jen ja ener­gi­a­puun kä­sit­te­li­jöil­le.

Ai­em­min ko­keil­tua vie­ras­la­ji­jät­teen vas­taa­not­toa ei jat­ke­ta. Pal­ve­lul­le oli vain vä­hän ky­syn­tää ja vie­ras­la­ji­jät­teen kä­sit­te­lyl­le on ole­mas­sa vai­vat­to­mam­pia kä­sit­te­ly­ta­po­ja. Vie­ras­la­jien hä­vit­tä­mis­ta­vois­ta tul­laan tie­dot­ta­maan eril­li­sel­lä tie­dot­teel­la.