Koululaiset jatkoivat keväisiä metsänistutuksen perinteitä Kontiolahdella.

Hel­tei­se­nä tou­ko­kuun 22. päi­vä­nä Kon­ti­o­nie­men ne­los­luok­ka­lai­sia oli yh­des­sä ENO-verk­ko­kou­lun kans­sa is­tut­ta­mas­sa kuu­sen­tai­mia en­ti­sel­le maan­lä­ji­tys­pai­kal­le. Viik­koa myö­hem­min Leh­mon ne­los­luok­ka­lai­set is­tut­ti­vat kuu­sen­tai­mia kuu­tos­tien me­lu­val­lin lä­hei­sel­le pel­to­hei­tol­le. Is­tu­tus­ta­pah­tu­mat ovat tär­kei­tä konk­reet­ti­sia te­ko­ja, jois­sa kou­lu­lai­set pää­se­vät it­se te­ke­mään ja ko­ke­maan ”kas­vun ih­meen”.

– Met­sän kas­vul­la on suu­ri mer­ki­tys myös val­mis­teil­la ole­van Kon­ti­o­lah­den il­mas­to-oh­jel­man ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa ja hii­li­nie­lu­jen yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä, tuu­mii ym­pä­ris­tö­pääl­lik­kö Ant­ti Suon­ta­ma.

Ke­sä­kuun 4. päi­vä yli­o­pis­ton ym­pä­ris­tö­a­lan tut­ki­ja, maa­kun­ta­lii­ton il­mas­to­hank­keen ke­hit­tä­jät ja kun­nan ym­pä­ris­tö­toi­men edus­ta­jat koh­ta­si­vat Kyy­rön­suon en­ti­sel­lä tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­eel­la. He is­tut­ti­vat en­ti­sen tur­ve­au­man poh­jal­le män­ty­jä ja rah­ka­sam­mal­ta ”rii­si­pel­lol­ta” näyt­tä­väl­le kos­tei­kol­le. Maa-alue on Kon­ti­o­lah­den kun­nan omis­tuk­ses­sa ja sen lä­hei­syy­des­sä on 18 heh­taa­ria kos­tei­kok­si en­nal­lis­tet­tua en­tis­tä tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­et­ta.

Kyy­rön­suol­la Kas­vie­ko­lo­gi­an do­sent­ti Tee­mu Tah­va­nai­nen Itä-Suo­men yli­o­pis­tol­ta ker­toi Kas­vua sam­ma­les­ta Poh­jois-Kar­ja­la (SAM­PO) -hank­kees­ta, joka tut­kii rah­ka­sam­ma­len eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vän vil­je­lyn ke­hit­tä­mis­tä. EU:n JTF-ra­hoit­tei­sen hank­keen tar­koi­tuk­se­na on tut­kia ja ke­hit­tää rah­ka­sam­mal­ma­te­ri­aa­liin pe­rus­ta­vaa tuo­tan­toa, joka kor­vaa väis­ty­vää tur­ve­tuo­tan­toa.