Posti kunnioittaa presidentti Martti Ahtisaaren muistoa julkaisemalla surumerkin 15. joulukuuta 2023.

Mus­ta­val­koi­ses­sa pos­ti­mer­kis­sä on ku­vi­tuk­se­na Ah­ti­saa­ren kuva ja teks­ti­nä ”In Me­mo­ri­am Mart­ti Ah­ti­saa­ri 1937–2023”. Pos­ti­mer­kin li­säk­si jul­kais­taan en­si­päi­vän­kuo­ri ja -lei­ma. Kuo­res­sa on teks­ti­nä ”Rau­ha on tah­don asia”.

Su­ru­mer­kin on suun­ni­tel­lut Timo Ber­ry. Mer­kis­sä käy­te­tyn va­lo­ku­van on ot­ta­nut Tuuk­ka Kos­ki. Pos­ti­merk­ki­ar­kis­sa on kym­me­nen ko­ti­maan iki­merk­kiä.

Edel­li­sen ker­ran Suo­mes­sa on jul­kais­tu su­ru­merk­ki pre­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­ton muis­tok­si vuon­na 2017. Su­ru­mer­kein on kun­ni­oi­tet­tu myös juok­si­ja Paa­vo Nur­men, sä­vel­tä­jä Jean Si­be­liuk­sen sekä pre­si­dent­tien Ur­ho Kek­ko­sen, P.E. Svin­huf­vu­din ja Kyös­ti Kal­li­on muis­toa.