Polvijärven kunnanhallituksen kokoukselle 4.12.2023 esitetään, että kunnanhallitus päättää käynnistää koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteis­toi­min­ta­neu­vottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla talouden tasapainottamiseksi.

Neu­vot­te­luil­la ta­voi­tel­laan en­si­si­jai­ses­ti py­sy­viä sääs­tö­jä ja tar­vit­ta­es­sa nii­tä tu­ke­via ker­ta­luon­tei­sia sääs­tö­jä. Hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set voi­vat koh­dis­tua koko hen­ki­lös­töön ja kaik­kiin hen­ki­lös­tö­ryh­miin. Enim­mil­lään vä­hen­nys­tar­ve kos­kee nel­jää­kym­men­tä (40) hen­ki­löä.

Kun­nan ta­lous on no­pe­as­ti, voi­mak­kaas­ti ja py­sy­väs­ti ki­ris­ty­mäs­sä.

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mi­nen pe­rus­tuu sii­hen, et­tä kun­nan ta­lous on no­pe­as­ti, voi­mak­kaas­ti ja py­sy­väs­ti ki­ris­ty­mäs­sä. Pol­vi­jär­ven kun­nan ta­lou­sar­vi­oe­si­tys vuo­del­le 2024 on 2,0 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Myös ta­lous­suun­ni­tel­ma­vuo­det 2025 ja 2026 ovat ali­jää­mäi­siä. Pol­vi­jär­ven kun­nan val­ti­o­no­suu­det ovat so­teu­u­dis­tuk­sen vuok­si vä­he­ne­mäs­sä noin 1,0 mil­joo­nal­la eu­rol­la vuo­des­ta 2023 vuo­teen 2024. Val­ti­o­no­suu­det vä­he­ne­vät vuo­si­na 2025–2027 vie­lä li­sää noin 460 000 eu­rol­la, jol­loin vä­hen­nys vuo­teen 2023 ver­rat­tu­na on noin 1,5 mil­joo­naa eu­roa. Val­ti­o­no­suus­vä­hen­nyk­set ovat py­sy­viä. Val­ti­o­no­suus­vai­ku­tus­ten li­säk­si kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le siir­ret­tiin jo vuo­den 2023 alus­ta lu­kien tu­lo­ve­rop­ro­sen­tin 12,64 pro­sent­tiyk­sik­köä vas­taa­va osuus kun­nal­lis­ve­ro­tuo­tos­ta ja 30 pro­sent­tia yh­tei­sö­ve­ron tuo­tos­ta. Nä­mä­kin tu­lon­siir­rot ovat py­sy­viä.

Val­ti­o­no­suus- ja ve­ro­tu­lo­vai­ku­tus­ten ohel­la kun­nan vuo­den 2024 ta­lout­ta ra­sit­ta­vat kun­ta-alan työ­mark­ki­na­rat­kai­suun pe­rus­tu­va hen­ki­lös­tö­me­no­jen kas­vu, ylei­nen kus­tan­nus­ta­son nou­su sekä in­ves­toin­tien myö­tä kas­va­vat lai­no­jen kor­ko­me­not ja käyt­tö­o­mai­suu­den pois­tot.