JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Lakkovahtien mielestä Orpon hallituksen esittämät heikennykset iskevät niin rajusti ja yksipuolisesti pienituloisimpiin ihmisiin, että ay-liikkeen on nyt aikakin toimia yhteisen asian puolesta.

Jo­en­suun Ku­ha­sa­lon te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la on var­hain tors­tai­aa­mu­na hil­jais­ta. Sil­loin täl­löin rek­ka toi­mit­taa ta­va­raa teh­taan por­tis­ta si­sään tai ulos, tih­kut­taa lun­ta.

Mut­ta ei niin ai­kais­ta, et­tei Han­za Le­vyp­ro­fii­lin Jo­en­suun teh­taan por­til­la oli­si vä­keä. En­sim­mäi­set lak­ko­vah­dit saa­pui­vat pai­kal­le työ­vuo­ro­jen nor­maa­lis­ti al­ka­es­sa kel­lo 05.30. Ky­sy­mys on SAK:n ja useiden am­mat­ti­liitto­jen po­liit­tises­ta työ­tais­te­luis­ta, joilla vas­tus­te­taan Or­pon-Pur­ran hal­li­tuk­sen työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­siä ja so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia.

Kos­ka lak­koil­moi­tus on an­net­tu, nor­maa­lis­ti noin 140 hen­keä työl­lis­tä­vä teh­das pyö­rii tä­nään vä­häi­sin voi­min ja joi­ta­kin osas­to­ja ku­ten maa­laa­mo on ko­ko­naan sul­jet­tu. Por­til­la ole­va kol­mik­ko to­te­aa, et­tä Or­pon hal­li­tuk­sen esit­tä­mät hei­ken­nyk­set is­ke­vät niin ra­jus­ti ja yk­si­puo­li­ses­ti pie­ni­tu­loi­sim­piin ih­mi­siin, et­tä nyt on ai­ka­kin toi­mia.

Ei liit­to­ja ole hir­ve­äs­ti asi­as­sa kuun­nel­tu.

Hei­dän mu­kaan­sa ay-liik­keen toi­mis­sa ei ole kyse etu­jär­jes­tö­jen omil­le jä­se­nis­töl­leen aja­mis­ta eduis­ta vaan laa­jas­ti suo­ma­lai­sia kos­ke­vis­ta hei­ken­ny­se­si­tyk­sis­tä, jot­ka osu­vat niin hei­hin it­seen­sä kuin hei­dän lap­siin­sa ja van­hem­piin­sa. Pa­hin­ta on, et­tei Or­pon hal­li­tuk­sen esit­tä­mil­lä toi­mil­la edes ai­dos­ti vai­ku­te­ta työl­li­syy­teen tai jul­ki­seen ta­lou­teen kuin ne­ga­tii­vi­ses­ti, luo­mal­la epä­var­muut­ta.

– Ei liit­to­ja ole hir­ve­äs­ti asi­as­sa kuun­nel­tu, lak­ko­vah­dit to­te­a­vat Or­pon hal­li­tuk­sen kol­mi­kan­ta­neu­vot­te­luis­ta, joi­ta moni pi­tää te­at­te­ri­na.

Le­vyp­ro­fii­lin lak­ko­vah­dit ei­vät ole asi­an­sa kans­sa yk­sin, sil­lä esi­mer­kik­si Savo-Kar­ja­las­sa tors­tai­na 9.11. lak­ko­jen pii­ris­sä ovat Te­ol­li­suus­lii­ton, JHL:n ja PA­Min toi­mes­ta muun mu­as­sa Poh­jois-Kar­ja­lan ja Poh­jois-Sa­von kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mät, Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Sa­ku­pe Oy:n Sii­lin­jär­ven ja Jo­en­suun pe­su­lat, Exel Com­po­si­tes Kiih­te­lys­vaa­ran teh­das, Fis­kars Fin­land Sor­sa­kos­ken as­ti­a­teh­das, Ge­ne­lec Ii­sal­mi, Han­za Le­vyp­ro­fii­li Jo­en­suu, Hög­fors GST Lep­pä­vir­ta, Ii­sal­men Sa­hat Ipo­wood, Jeld-Wen Suo­mi Kuo­pio, Junt­tan Kuo­pio, Me­di­si­ze En­so­lan­tien ja Lam­min­tien yk­si­köt, SP Stain­less Toi­va­la, Su­mi­to­mo SHI FW Ener­gia Var­kaus sekä Suo­mi­va­li­mo Ii­sal­mi sekä mo­nia Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan ra­vin­to­loi­ta ja kaup­po­ja Jo­en­suus­sa sekä alu­een sii­vous­pal­ve­lu­ja. Li­säk­si Ra­ken­nus­liit­to to­teut­taa ulos­mars­se­ja Jo­ki­vä­ri Oy Jo­en­suus­sa ja Kuo­pi­os­sa sekä Ra­ken­nus­lii­ke Lap­ti Oy Kuo­pi­os­sa.

Huoli toimeentulosta

Myös Jo­en­suun ydin­kes­kus­tan Vaa­ku­na-kort­te­lis­sa työ­tais­te­lu­toi­met nä­ky­vät jo var­hain tors­tai­aa­mu­na Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­liit­to PA­Min il­moi­tet­tua edel­li­se­nä päi­vä­nä työ­tais­te­lu­toi­mis­ta, joi­den pii­ris­sä ovat ky­sei­sen kort­te­lin Ori­gi­nal So­kos Ho­tel Vaa­ku­na, S-ryh­män ra­vin­to­lat, S-Mar­ket ja So­kos sekä sen yh­tey­des­sä toi­mi­vat S-Par­tu­ri ja S-Pank­ki. Lak­ko­jen pii­ris­sä ovat myös muun mu­as­sa Jo­en­suun So­kok­sen SOL-pal­ve­lut ja RTK-pal­ve­lut.

Si­sään­käyn­nil­tä löy­ty­vät mara-puo­len pää­luot­ta­mus­mies Han­na Pu­hak­ka ja RTK:n pää­luot­ta­mus­mies Juk­ka Hof­frén aloit­ti­vat oman lak­ko­vuo­ron­sa kel­lo 04.30 yö­ra­vin­to­loi­den sul­kies­sa ovi­aan. Mo­lem­mat ku­vaa­vat ole­van­sa ih­mis­ten toi­meen­tu­los­ta oi­ke­as­ti huo­lis­saan, mi­kä­li hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mat hei­ken­nyk­set to­teu­tu­vat. Mo­lem­pien aloil­la osa-ai­ka­työ on yleis­tä, kos­ka ko­ko­ai­ka­työ­tä ei ole tar­jol­la. Myös lak­ko-oi­keu­teen kaa­vail­lut muu­tok­set tun­tu­vat heis­tä pe­rus­tus­lail­lis­ten oi­keuk­sien louk­kauk­sel­ta.

– Asi­ak­kail­ta on tul­lut meil­le ym­mär­rys­tä, kan­nus­tuk­sia ja peu­ku­tus­ta, et­tä hy­väl­lä asi­al­la ol­laan, Pu­hak­ka ja Hof­frén ku­vaa­vat. Myös kent­tä­vä­ki on il­mais­sut, et­tä isom­pii­kin toi­miin on val­miut­ta.

Toi­sel­ta ovel­ta löy­ty­vät kau­pan puo­len pää­luot­ta­mus­mies Sei­ja Jaa­ti­nen, PA­Min alu­e­pääl­lik­kö Jar­no Kos­ki sekä PA­Min jär­jes­tö­joh­ta­ja Ris­to Kal­li­o­rin­ne, jot­ka to­te­a­vat, et­tä hal­li­tus­lin­jauk­set kos­ket­ta­vat laa­jas­ti työn­te­ki­jöi­tä ra­vin­to­lan, kau­pan ja kiin­teis­tön­hoi­don aloil­la. Kaik­ki he pe­rään­kuu­lut­ta­vat, et­tä hal­li­tuk­sen on ai­dos­ti pa­lat­ta­va esi­tyk­si­neen neu­vot­te­lu­pöy­tään.

– Nämä toi­met ei­vät luo työ­paik­ko­ja vaan pol­ke­vat työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sia, Kal­li­o­rin­ne to­te­aa.