Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron sekä Palvelualojen ammattiliitto PAMin jo aiemmin ilmoittamat poliittiset lakot saavat tukea useiden muiden ammattiliittojen poliittisista työtaistelutoimista ensi viikolla.

Rau­ta­tie­a­lan Uni­o­ni on il­moit­ta­nut, et­tä sen jä­se­net ovat po­liit­ti­sen la­kon vuok­si 12.–13.2.2024 pois­sa töis­tä VR on jo tie­dot­ta­nut, et­tä po­liit­ti­nen lak­ko py­säyt­tää ju­na­lii­ken­teen maa­nan­tai­na 12.2., jol­loin la­kon to­teu­tu­es­sa kaik­ki kau­ko-, yö- ja lä­hi­ju­na­vuo­rot pe­ru­taan. Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lo­jen liit­to JHL on mu­ka­na la­kos­sa. Lak­ko myös is­kee pai­kal­lis­lii­ken­tee­seen Hel­sin­gis­sä, Tu­rus­sa ja Tam­pe­reel­la kes­ki­viik­ko­na 14.2. ja tors­tai­na 15.2.2024, ja py­säyt­tää ko­ko­naan rai­ti­o­vau­nu- ja met­ro­lii­ken­teen ja vai­kut­taa laa­jas­ti bus­si­vuo­roi­hin.

Li­säk­si so­si­aa­li-, ter­veys- ja kas­va­tu­sa­lan am­mat­ti­jär­jes­tö Tehy on päät­tä­nyt kah­den vuo­ro­kau­den la­kos­ta suu­rim­pien kau­pun­kien var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ajal­la 13.2.–14.2.2024. Työn­sei­saus kos­kee Hel­sin­gin, Es­poon, Van­taan, Tu­run, Tam­pe­reen, Jy­väs­ky­län, Kuo­pi­on, Ou­lun, Jo­en­suun, Po­rin, Ro­va­nie­men, Kau­ni­ais­ten ja Vaa­san kau­pun­kien sekä Mus­ta­saa­ren kun­nan kaik­kia var­hais­kas­va­tuk­sen yk­si­köi­tä sekä jul­ki­sel­la et­tä yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la.

Po­liit­ti­nen lak­ko py­säyt­tää ju­na­lii­ken­teen maa­nan­tai­na 12.2.

Myös Suo­men lähi- ja pe­rus­hoi­ta­ja­liit­to Su­Per to­teut­taa sa­ma­na ajan­koh­ta­na po­liit­ti­sen la­kon var­hais­kas­va­tuk­seen kai­kis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun ja tiet­ty­jen kau­pun­kien var­hais­kas­va­tuk­sen yk­si­köis­sä jul­ki­sel­la ja yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la. Lak­ko kos­kee kaik­kea var­hais­kas­va­tuk­sen työ­teh­tä­viä kai­kil­la työ­eh­to­so­pi­mu­sa­loil­la seu­raa­vil­la paik­ka­kun­nil­la: Hel­sin­ki, Van­taa, Es­poo, Kau­ni­ai­nen, Vaa­sa, Mus­ta­saa­ri, Ro­va­nie­mi, Tam­pe­re, Jy­väs­ky­lä, Kuo­pio, Jo­en­suu, Ou­lu, Tur­ku ja Pori.

Päi­vä­ko­tien ja var­hais­kas­va­tuk­sen la­kois­sa on mu­ka­na myös JHL, jon­ka lak­ko­toi­met kos­ke­vat sekä jul­kis­ta ja yk­si­tyis­tä var­hais­kas­va­tus­ta näis­sä kun­nis­sa: Hel­sin­ki, Van­taa, Es­poo, Kau­ni­ai­nen, Vaa­sa, Mus­ta­saa­ri, Ro­va­nie­mi, Tam­pe­re, Jy­väs­ky­lä, Kuo­pio, Jo­en­suu, Ou­lu, Tur­ku ja Pori. La­kos­sa ovat mu­ka­na kaik­kia var­hais­kas­va­tuk­sen muo­dot sekä per­he­päi­vä­hoi­ta­jat ja kaik­ki Seu­ren tar­jo­a­mat var­hais­kas­va­tuk­ses­sa teh­tä­vät työ­teh­tä­vät.

JHL:n la­kos­sa on mu­ka­na myös yri­tyk­siä ja lii­ke­lai­tok­sia, jot­ka vas­taa­vat kau­pun­kien ruo­ka- ja ti­la­pal­ve­luis­ta, ku­ten Pal­ve­lu­kes­kus Hel­sin­ki, Vant­ti Van­taal­ta, Es­poon Ca­te­ring, Löö­ki Ou­lus­ta, Jy­väs­ky­län Ky­län­kat­taus, Pir­kan­maan Voi­mia, Tam­pe­reen inf­ra, Tam­pe­reen ti­la­pal­ve­lut, Itä-Suo­mes­sa toi­mi­va Ser­vi­ca, Var­si­nais-Suo­mes­sa toi­mi­va Kaa­rea sekä Polk­ka – Poh­jois-Kar­ja­lan tu­ki­pal­ve­lut Oy.

JHL ja muut am­mat­ti­lii­tot jär­jes­tä­vät myös ener­gia-alal­la la­kon, joka kes­keyt­tää säh­kön­tuo­tan­non useis­sa voi­ma­lai­tok­sis­sa 14.– 16.2.2024. JHL:n la­kon pii­ris­sä ovat Kuo­pio Ener­gia Oy, Ener­sen­se IN Oy (He­len Oy:n toi­min­not) sekä He­len Oy. La­kon ul­ko­puo­lel­le on ra­jat­tu työ­teh­tä­vät, joi­den te­ke­mät­tä jät­tä­mi­nen ai­heut­tai­si vaa­raa ih­mis­ten hen­gel­le, ter­vey­del­le tai omai­suu­del­le.

Suo­men Elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten Liit­to SEL on puo­les­taan jät­tä­nyt il­moi­tuk­sen lä­hes 4 000 elin­tar­vi­ke­a­lan työn­te­ki­jää 92 elin­tar­vi­ke­a­lan työ­pai­kal­la kos­ke­vas­ta kah­den tai kol­men vuo­ro­kau­den mit­tai­ses­ta po­liit­ti­ses­ta la­kos­ta ajal­la 11.–16.2.2024. Myös Pa­pe­ri­liit­to ju­lis­ti uu­sia po­liit­ti­sia lak­ko­ja, jot­ka to­teu­te­taan 14.–16.2. näil­lä toi­mi­pai­koil­la: MM Kot­ka­mil­ls, Kot­ka, Nou­ry­on Che­mi­cals Fin­land Oy, Ää­ne­kos­ki ja Ou­lu, UPM Raf­la­tac, Tam­pe­re.

Ra­ken­nus­lii­ton la­kon pii­ris­sä 14.–16.2. ovat puo­les­taan so­pi­mu­sa­lo­jen työt seu­raa­vis­sa kau­pun­geis­sa: Jo­en­suu, Jy­väs­ky­lä, Kok­ko­la, Kuo­pio, Ou­lu, Pori, Ro­va­nie­mi, Sei­nä­jo­ki, Tam­pe­re, Tur­ku ja Vaa­sa sekä Ra­ken­nus­lii­ton so­pi­mu­sa­lo­jen työt seu­raa­vil­la kai­vos- ja teh­da­sa­lu­eil­la: Ag­ni­co Eag­le Fin­land, Kit­ti­län kai­vos Bo­li­den Ke­vit­sa Mi­ning, So­dan­ky­län kai­vos, Ou­to­kum­pu Chrome, Ke­min kai­vos, Ou­to­kum­pu Chrome, Tor­ni­on teh­das, Ou­to­kum­pu Stain­less Steel, Tor­nio, SSAB Eu­ro­pe, Raa­hen teh­das, Ter­ra­fa­me Oy, Sot­ka­mon kai­vos, Ya­ra Suo­mi, Sii­lin­jär­ven kai­vos.