Poliisi on lopettanut Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Kärkästä (sd.) koskevan rikostutkinnan aiheettomana, kertovat muun muassa Karjalan Heili 24.5. ja Karjalainen 27.5.

Ri­ko­se­päi­ly kos­ki Toh­ma­jär­vel­lä eri­tyis­luo­ka­no­pet­ta­jan mää­rä­ai­kai­ses­sa vi­ras­sa työs­ken­nel­leen Kärk­kään ja muu­ta­man hä­nen op­pi­laan­sa vä­li­ses­tä vies­tit­te­lys­tä ai­na­kin Snapc­hat-so­vel­luk­ses­sa. Tut­kin­ta­pyyn­nön oli teh­nyt toh­ma­jär­ve­läi­nen vi­ran­hal­ti­ja van­hem­pien re­a­goi­tua so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa käy­tyyn vies­tit­te­lyyn, jota kun­nas­sa tuol­loin opet­ta­ja­na toi­mi­nut Kär­käs oli käy­nyt op­pi­lai­den­sa kans­sa.

Tie­to esi­tut­kin­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta tuli 29. huh­ti­kuu­ta. Tut­kin­nan­joh­ta­ja­na toi­mi­neen ri­kos­ko­mi­sa­rio Tomi Lau­ta­sen pää­tök­sen mu­kaan Kär­käs ei ol­lut syyl­lis­ty­nyt ri­kok­seen. Lau­ta­nen to­te­aa pää­tök­sen pe­rus­te­luis­sa, et­tä Kärk­kään toi­min­ta on ol­lut tar­peet­to­man ka­ve­ril­lis­ta ja jos­sa­kin mää­rin har­kit­se­ma­ton­ta, mut­ta ei sel­lais­ta, mikä ylit­täi­si käyt­täy­ty­mis­nor­min, jota opet­ta­jan ja op­pi­laan vä­lil­lä tu­li­si nou­dat­taa.

Po­lii­sin mu­kaan vies­teis­tä käy sel­väs­ti il­mi, et­tä asi­ayh­teys huo­mi­oon ot­ta­en sii­nä ei ole ol­lut sek­su­aa­lis­ta tar­koi­tus­pe­rää.

Ri­kosp­ro­ses­si käyn­nis­tyi lop­pu­vuo­des­ta 2022 ja Kär­käs ir­ti­sa­nou­tui toi­mes­taan Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa sekä jät­täy­tyi si­vuun luot­ta­mus­toi­mis­taan Jo­en­suus­sa pian ri­ko­se­päi­lyn jäl­keen. Kär­käs toi­mii ny­ky­ään opet­ta­ja­na Ou­to­kum­mus­sa ja pa­la­si huh­ti­kuun lo­pus­sa jat­ka­maan myös luot­ta­mus­toi­mi­aan Jo­en­suus­sa.

Myös Kär­käs on teh­nyt po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön tör­ke­äs­tä vir­ka-ase­man vää­rin­käy­tös­tä. Tut­kin­ta­pyyn­tö koh­dis­tuu Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­seen. Asi­an po­lii­si­tut­kin­ta ei ole vie­lä val­mis­tu­nut.