Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan Kylät ry ovat valinneet Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi 2024 Nurmijärvi-Jongunjoen Lieksasta.

Va­lin­ta­raa­din mu­kaan Nur­mi­jär­ven-Jon­gun­jo­en ky­lä­toi­mi­joil­la on kek­se­li­äi­syyt­tä, oma­toi­mi­suut­ta ja eri­tyis­tä tar­moa. Haja-asu­tu­sa­lu­een toi­mi­joil­la re­surs­sit ovat var­sin ra­jal­li­set, jo­ten toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ja jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii viit­se­li­äi­syyt­tä ja toi­meen ryh­ty­mis­tä.

Kylä on omal­la toi­min­nal­laan edis­tä­nyt mo­ni­kult­tuu­ri­sen maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­tä ja maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tu­mis­ta sekä läh­te­nyt en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti ke­hit­tä­mään uu­den­lais­ta toi­min­taa.

– Nur­mi­jär­vi-Jon­gun­jo­el­la ol­laan in­no­va­tii­vi­sia, en­nak­ko­luu­lot­to­mia ja tu­le­vai­suu­teen kat­so­via.

– Nur­mi­jär­vi-Jon­gun­jo­el­la ol­laan in­no­va­tii­vi­sia, en­nak­ko­luu­lot­to­mia ja tu­le­vai­suu­teen kat­so­via, va­lin­ta­pe­rus­te­luis­sa to­de­taan.

Li­säk­si Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to ja Poh­jois-Kar­ja­lan Ky­lät ry pal­kit­se­vat Vuo­den kylä 2024-kil­pai­lun kun­ni­a­mai­nin­nal­la Kiih­te­lys­vaa­ran ky­län Jo­en­suus­ta ja Vuo­nis­lah­den ky­län Liek­sas­ta.

Mo­lem­mat ovat teh­neet an­si­o­kas­ta työ­tä alu­een, ky­lä­toi­min­nan ja ky­lä­läis­ten hy­väk­si.

Kiih­te­lyk­sen ky­läl­lä on teh­ty pit­kä­jän­teis­tä ja an­si­o­kas­ta työ­tä sekä iso­ja hank­kei­ta alu­een, ky­lä­toi­min­nan ja ky­lä­läis­ten hy­väk­si. In­no­va­tii­vi­suus ja ko­kei­le­va toi­min­ta tu­kee elä­vää ky­läyh­tei­söä. Ky­läl­lä on te­ke­mi­sen mei­nin­ki sekä myön­tei­nen il­ma­pii­ri.

Vuo­nis­lah­den ky­läl­lä on teh­ty pit­kä­jän­teis­tä ja ar­vo­kas­ta työ­tä sekä iso­ja hank­kei­ta alu­een, ky­lä­toi­min­nan ja ky­lä­läis­ten hy­väk­si. Ta­pah­tu­mat ja toi­min­not ra­ken­tu­vat oma­lei­mai­sen kult­tuu­rin puit­teis­ta. Ky­läs­sä on hyö­dyn­net­ty hie­nos­ti kult­tuu­riym­pä­ris­töä ja Pie­lis­tä. Ky­läl­lä on yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­kiä ja mark­ki­noin­ti­o­saa­mis­ta.

Vuo­den ky­län va­lin­nal­la ha­lu­taan nos­taa esiin ky­lien mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa ja li­sä­tä ky­lä­toi­min­nan tun­net­ta­vuut­ta ja nä­ky­vyyt­tä. Ta­voit­tee­na on löy­tää ak­tii­vi­sia ky­liä, tu­lok­sel­lis­ta ky­lä­toi­min­taa ja saa­da hy­viä esi­merk­ke­jä ky­lien toi­min­nas­ta ja yh­teis­työs­tä.

Voit­ta­ja­ky­lä pää­see eh­dol­le val­ta­kun­nal­li­seen Vuo­den Kylä -kil­pai­luun, jon­ka jär­jes­tää Suo­men Ky­lät ry.