Pohjois-Karjalan taidetoimikunta palkitsi Suonna Konosen taiteen ja kulttuurin omaperäisenä pohjoiskarjalaisena moniottelijana. Taidepalkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Ko­no­nen (s. 1971) on toi­mit­ta­ja kol­man­nes­sa pol­ves­sa, ja hän on kir­joit­ta­nut eri­tyi­ses­ti mu­sii­kis­ta ja kir­jal­li­suu­des­ta. Hä­nen Kar­ja­lai­seen kir­joit­ta­mat jut­tu­sar­jat ja haas­tat­te­lut ovat ajan mit­taan kas­va­neet tie­to­kir­joik­si, joi­den ai­hei­ta ovat ol­leet niin poh­jois­kar­ja­lai­nen ark­ki­teh­tuu­ri, suo­ma­lai­nen kant­ri­mu­siik­ki kuin Itä-Suo­mi. Poh­jois-Kar­ja­lan jour­na­lis­tiyh­dis­tys pal­kit­si hä­net vuon­na 2013.

Ko­no­sen en­sim­mäi­nen ro­maa­ni, Tie päät­tyy me­ren ran­nal­le, jul­kais­tiin tänä vuon­na. Teos va­lit­tiin Sa­vo­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­non eh­dok­kaak­si. Vuon­na 2020 Ko­no­nen toi­mi kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-pal­kin­non esi­raa­dis­sa. Suon­na Ko­no­sel­la on ta­ka­naan myös pit­kä ura muu­sik­ko­na ja lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä­nä usei­den yh­ty­ei­den kans­sa. Hä­nen pää­yh­ty­een­sä on seit­se­män pit­kä­soit­toa jul­kais­sut ko­koon­pa­no Huo­ju­va Lato.

Poh­jois-Kar­ja­lan tai­de­toi­mi­kun­ta on Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen asi­an­tun­ti­ja­e­lin, joka päät­tää alu­een­sa apu­ra­hois­ta ja tai­de­pal­kin­nois­ta. Tai­de­pal­kin­to ja­e­taan vuo­sit­tain alu­een an­si­oi­tu­neel­le tai­tei­li­jal­le, tai­tee­na­lal­la toi­mi­val­le yh­dis­tyk­sel­le tai muul­le yh­tei­söl­le. Pal­kin­to on tun­nus­tus ku­lu­van vuo­den an­si­ok­kaas­ta ja mer­kit­tä­väs­tä työs­tä. Se voi­daan myön­tää myös pit­kä­ai­kai­ses­ta ja an­si­ok­kaas­ta elä­män­työs­tä tai toi­min­nas­ta.