Heinäveden, Kontiolahden, Tohmajärven ja Rääkkylän kunnille sekä Lieksan, Nurmeksen ja Kiteen kaupungeille lähdetään laatimaan ilmastosuunnitelmia Ilmastokestävä Pohjois-Karjala 2030 -hankkeen tukemana.

Kun­nan il­mas­to­suun­ni­tel­man tu­lee si­säl­tää muun mu­as­sa ta­voit­teen kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si.

– Meil­lä kun­tien il­mas­to­suun­ni­tel­mia tai vas­taa­via on laa­dit­tu tä­hän men­nes­sä vain Jo­en­suus­sa ja Li­pe­ris­sä, sa­noo pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ee­tu Ahl­berg.

Hank­keen pää­täh­täin on vuo­des­sa 2030. Hin­ku-maa­kun­ta­na Poh­jois-Kar­ja­la on si­tou­tu­nut alu­een Hin­ku-kun­tien kans­sa vä­hen­tä­mään maa­kun­nan kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä 80 pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä vuo­den 2007 ta­sos­ta.

Ky­sees­sä ei ole pel­käs­tään pääs­tö­jen leik­kaa­mi­nen, sa­mal­la hank­kees­sa py­ri­tään luo­maan uu­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja työ­paik­ko­ja ja näin lie­ven­tä­mään tur­peen ener­gi­a­käy­tös­tä ai­heu­tu­via vai­ku­tuk­sia kes­tä­väl­lä ta­val­la.

Hank­kees­sa edis­te­tään myös kier­to­ta­lout­ta ja ja­ka­mis­ta­lout­ta sekä tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­ei­den jäl­ki­käyt­töä. Li­säk­si han­ke ot­taa nuo­ret mu­kaan il­mas­to­työ­hön. Toi­min­ta­mal­lit suun­ni­tel­laan yh­des­sä nuor­ten kans­sa.

Han­ke tuot­taa muun mu­as­sa Poh­jois-Kar­ja­lan il­mas­to­vah­ti -verk­ko­si­vus­ton.

Il­mas­to­kes­tä­vä Poh­jois-Kar­ja­la 2030 -hank­keen kes­to on 1.1.2024–31.5.2026. Hank­keel­le on myön­net­ty tu­kea 442 999 eu­roa Oi­keu­den­mu­kai­sen siir­ty­män ra­has­tos­ta (JTF).