JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Osuuskunta Kansa Vallan asettamassa Viikko Pohjois-Karjalan kehittä­mis­työ­ryhmässä on keskusteltu viime aikoina lehden nimeen ja levikkialueeseen liittyvistä muutoksista.

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan ni­mi­ky­sy­mys ja il­mes­ty­mi­sa­lue ei toki ole asi­a­na uu­si. On­han sii­tä kes­kus­tel­tu vil­kaas­ti ai­na sii­tä saak­ka, kun Poh­jois-Kar­ja­lan ja Poh­jois-Sa­von vaa­li­pii­rit ja SDP:n pii­ri­jär­jes­töt yh­dis­tyi­vät lop­pu­vuon­na 2013.

Osuus­kun­ta Kan­san Val­lan sil­loi­nen tuo­re pu­heen­joh­ta­ja Juha Hä­mä­läi­nen kom­men­toi ai­het­ta Ylel­lä 5.9.2012: ”Sii­nä taus­tal­la on vaa­li­pii­riu­u­dis­tus, joka näyt­tää väis­tä­mät­tö­mäl­tä ja myös­kin se, et­tä Kuo­pi­os­sa ja Mik­ke­lis­sä työ­vä­en­leh­det ovat lo­pet­ta­neet, jo­ten voi­si ol­la mah­dol­lis­ta laa­jen­taa toi­mi­a­lu­et­ta muu­al­le Itä-Suo­meen.”

Jul­kai­sun ni­men ja il­mes­ty­mi­sa­lu­een muut­ta­mi­nen on niin mit­ta­van ko­ko­luo­kan muu­tos, et­tei se ta­pah­du il­man pe­rus­teel­lis­ta taus­ta­sel­vi­tys­tä, jos­sa moni ky­sy­mys on edel­leen avoin­na. Tämä ei kui­ten­kaan es­tä ha­ke­mas­ta vii­saut­ta his­to­ri­as­ta, jos­sa Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan nimi ja le­vik­ki­a­lue ovat muut­tu­neet usei­ta­kin ker­to­ja.

Rajavahdista liikkeelle

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan edel­tä­jä Ra­ja­vah­ti pe­rus­tet­tiin ke­vääl­lä 1906 Sor­ta­va­lan työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen toi­mes­ta. Tar­kal­leen ot­ta­en 2. ke­sä­kuu­ta 1906 jul­kais­tiin leh­den en­sim­mäi­nen näy­te­nu­me­ro, joka ju­lis­tau­tui palk­ka­työ­läis­ten, pien­vil­je­li­jäin, torp­pa­rien sekä kaik­kien vä­hä­vä­kis­ten ja sor­ret­tu­jen ää­nen­kan­nat­ta­jak­si sekä työ­vä­en­liik­keen, osuus­toi­min­nan, rait­tius­liik­keen ja nuo­ri­so­työn edis­tä­jäk­si. Leh­teä kus­tan­ta­maan pe­rus­tet­tiin tuol­loin­kin osuus­kun­ta.

Ra­ja­vah­ti il­mes­tyi sil­loi­sen Laa­to­kan Kar­ja­lan li­säk­si myös Kuo­pi­on lää­nin itäi­seen vaa­li­pii­riin kuu­lu­nees­sa Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Vuon­na 1910 suu­rin osa ti­laa­jis­ta tuli jo Kuo­pi­on lää­nis­tä ja poh­jois­kar­ja­lai­set ha­lu­si­vat siir­tää leh­den toi­mi­tuk­sen Jo­en­suu­hun. Vaa­ti­mus rat­kais­tiin pe­rus­ta­mal­la Jo­en­suu­hun si­vu­kont­to­ri ja jul­kai­se­mal­la leh­des­sä eri­tyis­tä Jo­en­suun osas­toa.

Ni­mis­sä mo­nis­ta tois­tui alu­een li­säk­si työn­te­ko, kan­sa­no­mai­suus ja tu­le­vai­suu­teen kat­so­mi­nen.

Leh­ti lak­kau­tet­tiin so­ta­ti­lan ajak­si syys­kuus­sa 1914 ja sen ti­lal­la alet­tiin jul­kais­ta hel­mi­kuus­sa 1915 työ­vä­en uu­tis- ja il­moi­tus­leh­teä Päi­vän Tie­dot. Nimi muut­tui vuo­den 1918 alus­sa Kan­sak­si, joka lak­kau­tet­tiin Man­ner­hei­mil­ta saa­dun oh­jeen mu­kai­ses­ti 30. tam­mi­kuu­ta 1918. Leh­den kir­ja­pai­no ta­ka­va­ri­koi­tiin ja pää­toi­mit­ta­ja kuo­li van­ki­lei­ril­lä Tam­mi­saa­res­sa. Jo­en­suun kont­to­rin­hoi­ta­ja puo­les­taan te­loi­tet­tiin.

Myö­hem­min sa­ma­na vuon­na osuus­kun­ta sai omai­suu­ten­sa ta­kai­sin ja sai lu­van uu­del­le Kan­san Voi­ma -ni­mi­sel­le leh­del­le, jon­ka en­sim­mäi­set nu­me­rot il­mes­tyi­vät hel­mi­kuus­sa 1919. Osuus­kun­ta muu­te­tiin osa­keyh­ti­ök­si ja Jo­en­suun li­säk­si si­vu­kont­to­rit pe­rus­tet­tiin Liek­saan ja Suo­jär­vel­le.

Kansan Voimaa Joensuussa

Kan­san Voi­man vii­mei­nen nu­me­ro Sor­ta­va­las­sa il­mes­tyi tal­vi­so­dan rau­han­te­koa seu­ran­nee­na päi­vä­nä 1940, kun yh­ti­ön koko omai­suus jäi uu­den val­ta­kun­nan­ra­jan taak­se.

Toi­min­taa jat­ket­tiin Jo­en­suus­sa kes­kus­ta­lais­ta Kar­ja­lan Maa­ta jul­kais­seen Kir­ja­pai­no Oy Maa­kun­nan kans­sa sol­mi­tun pai­no­so­pi­muk­sen tur­vin. Oma kir­ja­pai­no aloit­ti toi­min­tan­sa syys­kuus­sa 1951 ja omis­tus muut­tui vah­vas­ti poh­jois­kar­ja­lai­sek­si. Niin­pä ni­mek­si muu­tet­tiin vuo­den 1964 alus­sa po­liit­ti­ses­ti neut­raa­lim­pi Poh­jois-Kar­ja­la.

Täl­lä ni­mel­lä ment­tiin ai­na vuo­teen 1989, jol­loin leh­ti­ta­lon kir­ja­pai­no­toi­min­nat eriy­tet­tiin ja leh­ti muu­tet­tiin vuon­na 1989 ker­ran vii­kos­sa il­mes­ty­neek­si sa­no­ma­leh­ti Uu­si Poh­jois-Kar­ja­lak­si. Vuon­na 1995 leh­den ni­mek­si tuli ny­kyi­nen Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la, jon­ka jul­kai­si­jak­si pe­rus­tet­tiin en­sin osa­keyh­tiö ja sit­tem­min vuon­na 2013 Osuus­kun­ta Kan­san Val­ta.

Maas­sa muu­al­la il­mes­ty­neet SDP:n työ­vä­en­leh­det ovat ko­ko­naan oma ta­ri­nan­sa. Nii­den ni­mis­tä to­det­ta­koon, et­tä jou­kos­sa oli ni­mel­tään sekä aat­teel­li­sia et­tä alu­eel­li­sia jul­kai­su­ja, ku­ten Työ­mies, Hä­meen Kan­sa, Kan­san Leh­ti, Poh­jan­maan Kan­sa, Poh­jo­lan Työ, Päi­jät­seu­tu, Sai­maan Sa­no­mat, Tu­run Päi­vä­leh­ti, Val­pas, Va­paus, Eteen­päin ja Uu­si Ai­ka.

Leh­tien ni­mis­sä tois­tui alu­een li­säk­si usein työn­te­ko, kan­sa­no­mai­suus ja tu­le­vai­suu­teen kat­so­mi­nen.

Läh­teet:

El­si­nen, Pert­ti: 75 vuot­ta kar­ja­lais­ta työ­vä­en leh­teä; Tom­mi­la, Päi­viö & Sa­lo­kan­gas, Rai­mo: ”Sa­no­mia kai­kil­le: Suo­men leh­dis­tön his­to­ria”. Lauk­ka­nen, Har­ri: Sai­sin­ko mie­kin sa­noa...; Hä­mä­läi­nen, Rei­jo: Työ­vä­en­leh­den ark­ti­nen tai­val.