Tulevaisuuden sähköverkon rakentamista varten tehdään kahden vuoden välein verkon kehittä­mis­suun­nitelma, jonka toteutukseen PKS Sähkönsiirto tarvitsee asiakkaiden mielipiteitä.

Suun­ni­tel­ma on ja­et­tu eri­lai­siin tee­moi­hin, joi­hin on mah­dol­lis­ta an­taa pa­lau­tet­ta ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä esi­mer­kik­si peu­kut­ta­mal­la tai sa­nal­li­ses­ti kom­men­toi­mal­la.

Tee­mois­sa kä­si­tel­lään muun mu­as­sa säh­kö­ver­kon ra­ken­net­ta, säh­kö­kat­ko­jen syi­tä ja nii­den kor­jaa­mis­ta, sää­var­man ver­kon ra­ken­ta­mis­ta, kus­tan­nus­ten ja­kau­tu­mis­ta sekä vih­re­ää siir­ty­mää.

Näi­tä ai­hei­ta pu­res­kel­laan PKS Säh­kön­siir­ron verk­ko­si­vuil­ta löy­ty­väs­sä Säh­kö­verk­kos­how-vi­de­o­sar­jas­sa, joi­den jak­sois­sa hu­mo­ris­ti­set hah­mot kes­kus­te­le­vat tee­mois­ta hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­väl­lä ot­teel­la. Vi­de­o­sar­ja pää­tet­tiin to­teut­taa kah­den vuo­den ta­kai­sen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man pa­laut­tei­den pe­rus­teel­la.

Tar­kem­pi suun­ni­tel­ma löy­tyy sa­mai­sen si­vun ala­lai­dan lin­kin ta­kaa. Myös sitä on mah­dol­lis­ta kom­men­toi­da.

Kaik­ki pa­lau­te käy­dään läpi, ja luon­nos­ta muo­ka­taan vas­taus­ten pe­rus­teel­la. Kaik­kien ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­maa kom­men­toi­nei­den kes­ken ar­vo­taan kah­den hen­gen ho­tel­liyö Ko­lil­la.

Säh­kö­ver­kon ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­maa tar­vi­taan, kos­ka säh­kön käy­tön en­nus­te­taan tup­laan­tu­van lä­hi­vuo­si­kym­me­ni­nä, jol­loin tu­le­vai­suu­den ver­kon täy­tyy vas­ta­ta muut­tu­nee­seen tar­pee­seen.

Ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma on jul­ki­ses­ti lu­et­ta­vis­sa ja kom­men­toi­ta­vis­sa osoit­tees­sa www.pkssah­kon­siir­to.fi.