Pohjois-Karjalan Osuuskaupan edustajiston vaalien äänestysprosentti nousi hieman jopa edellisiäkin edustajiston vaaleja korkeammaksi.

Vaa­leis­sa ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja oli 105 517, jois­ta ää­ni­oi­keut­taan käyt­ti 40 542 jä­sen­tä. Ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 38,4 pro­sent­tia (v. 2020, 38,2 %). Ää­nes­ty­sin­to oli si­ten ko­vem­pi kuin esi­mer­kik­si vuo­den 2019 eu­ro­vaa­leis­sa Savo-Kar­ja­las­sa, jos­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 36,4.

– Ää­nes­tysp­ro­sent­ti ker­too sii­tä, et­tä osuus­toi­min­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen kiin­nos­taa, PKO:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä sa­noo.

Edus­ta­jis­toon va­lit­tiin 50 jä­sen­tä, jois­ta 25 va­lit­tiin jä­se­na­lu­eel­le 1 (Jo­en­suu) ja 25 jä­se­na­lu­eel­le 2 (Ilo­mant­si, Juu­ka, Ki­tee, Kon­ti­o­lah­ti, Liek­sa, Li­pe­ri, Nur­mes, Ou­to­kum­pu, Pol­vi­jär­vi, Rau­ta­vaa­ra, Rääk­ky­lä, Toh­ma­jär­vi). Va­li­tuis­ta 33 oli nai­sia ja 17 mie­hiä. Ai­em­min PKO:n edus­ta­jis­tos­sa toi­mi­neis­ta va­lit­tiin 26 ja uu­sia edus­ta­jis­ton jä­se­niä 24. Ää­nes­tä­neis­tä 54,2 pro­sent­tia ää­nes­ti ver­kos­sa.

Vaa­lien ää­ni­ha­ra­va oli myy­jä San­na Luo­ma­la Ki­teel­tä (vaa­li­a­lue 2) ää­ni­mää­räl­lä 1 255. Luo­ma­la oli myös 2020 PKO:n edus­ta­jis­ton vaa­lien ää­ni­ha­ra­va, tuol­loin ää­ni­saa­lis oli 867. Vaa­li­a­lu­eel­ta 1 eni­ten hen­ki­lö­koh­tai­sia ää­niä sai jo­en­suu­lai­nen so­si­aa­li­sen me­di­an si­säl­lön­tuot­ta­ja Kini Le 1 234 ään­tä.

Yh­teen­sä osuus­kau­pan edus­ta­jis­ton vaa­leis­sa oli eh­dol­la 251 jä­sen­tä. Eh­dok­kai­ta oli jo­kai­ses­ta PKO:n toi­mi­a­lu­een kun­nas­ta. Myös kaik­ki ikä­ryh­mät oli­vat edus­tet­tui­na. Edus­ta­jis­to käyt­tää PKO:n hal­lin­nos­sa ylin­tä pää­tös­val­taa ja sil­le kuu­lu­via asi­oi­ta ovat esi­mer­kik­si ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­nen, osuus­kau­pan voi­ton­ja­os­ta päät­tä­mi­nen ja hal­lin­to­neu­vos­ton va­lin­ta.