Joensuun Penttilän saha paloi suurpalossa vuonna 1996.

Sa­han ra­ken­teet pu­ret­tiin vuon­na 1999, jol­loin osa vau­ri­oi­tu­nees­ta ko­neis­tos­ta jä­tet­tiin pai­kal­leen muis­tut­ta­maan pa­la­nees­ta lai­tok­ses­ta. En­ti­sen sa­han alu­eel­la to­teu­tet­tiin suu­ri maa­pe­rän puh­dis­tu­so­pe­raa­tio ja vuon­na 2012 al­koi Pent­ti­län­ran­nan kau­pun­gi­no­san ra­ken­ta­mi­nen.

Alu­een ra­ken­tu­mi­sen myö­tä sa­has­ta muis­tut­ta­vien raa­mien siir­to on tul­lut ajan­koh­tai­sek­si. Raa­mien ny­kyi­sel­le pai­kal­le on kaa­voi­tet­tu ker­ros­ta­lo­tont­ti. Sel­lai­se­naan raa­me­ja ei ole enää mah­dol­lis­ta siir­tää.

– Raa­mit oli alun pe­rin tar­koi­tus siir­tää joko vie­rei­sel­le Ce­der­ber­gi­nau­ki­ol­le tai Suo­la-Kus­tin puis­toon sel­lai­se­naan. Siir­to-ope­raa­ti­o­ta suun­ni­tel­les­sa ha­vah­duim­me kui­ten­kin nii­den huo­noon kun­toon, to­te­aa Jo­en­suun kau­pun­gin ra­ken­nut­ta­ja Jan­ne Ket­tu­nen.

Raa­mien kun­toa on sel­vi­tet­ty vuo­sien 2021 ja 2022 ai­ka­na. Tut­ki­muk­sis­sa on sel­vin­nyt, et­tä raa­mien be­to­ni­ja­lus­tat ovat pa­hoin ra­pau­tu­neet, te­räk­ses­tä val­mis­te­tut run­got ovat vään­ty­neet ja run­gois­sa on run­saas­ti pal­jaal­la­kin sil­mil­lä ha­vait­ta­via hal­ke­a­mia.

– Te­räs on jou­tu­nut vuo­den 1996 tu­li­pa­los­sa ja rai­vaus­töis­sä lu­jil­le. Olem­me poh­ti­neet siir­toa työ­ryh­män kans­sa ja tul­leet sii­hen tu­lok­seen, et­tä raa­mien siir­to ja uu­del­leen asen­nus ei ole nii­den ny­ky­kun­nos­sa mah­dol­lis­ta. Pur­ka­mi­sen yh­tey­des­sä al­ku­pe­räi­siä osia tu­lee ha­jo­a­maan, kos­ka ne ovat tu­li­pa­lon ja kor­roo­si­on ta­kia huo­nos­sa kun­nos­sa, har­mit­te­lee Ket­tu­nen.

Kun­non ta­kia raa­mien säi­lyt­tä­mi­nen ny­kyi­sel­lä pai­kal­laan ei oli­si myös­kään mah­dol­lis­ta, vaik­kei alu­et­ta otet­tai­si­kaan ra­ken­nus­käyt­töön.

Kun­non ta­kia raa­mien säi­lyt­tä­mi­nen ny­kyi­sel­lä pai­kal­laan ei oli­si myös­kään mah­dol­lis­ta, vaik­kei alu­et­ta otet­tai­si­kaan ra­ken­nus­käyt­töön.

– Vuo­sien saa­tos­sa raa­mit ja ja­lus­tat ovat myös muo­dos­tu­neet jon­kin­lai­sek­si oles­ke­lu- ja kii­pei­ly­koh­teik­si, nii­tä on töh­rit­ty ja alu­et­ta ros­kat­tu. Raa­mit muo­dos­ta­vat ny­kyi­sel­lään sel­ke­än tur­val­li­suus­ris­kin, Ket­tu­nen jat­kaa.

Kau­pun­ki on sel­vit­tä­nyt vaih­to­eh­toa, jos­sa pur­ka­mi­sen jäl­keen eh­jäk­si jää­neet osat otet­tai­siin tal­teen ja muo­dos­tet­tai­siin niis­tä uu­si muis­to­merk­ki sa­hal­le. Näin al­ku­pe­räis­ten raa­mien hen­ki oli­si mah­dol­lis­ta säi­lyt­tää ar­vok­kaas­ti ja paik­kaa kun­ni­oit­ta­vas­ti. Sel­vi­tys­työs­sä on ol­lut mu­ka­na kau­pun­ki­ra­ken­ne­pal­ve­lui­den yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan ja kaa­voi­tuk­sen edus­tus sekä kau­pun­gin mu­se­oi­den hen­ki­lö­kun­taa. Raa­mi­te­ok­ses­ta on kon­sul­toi­tu ku­van­veis­tä­jää, jol­le me­tal­li on ma­te­ri­aa­li­na tut­tua.

– Uu­den te­ok­sen yh­tey­teen on tar­koi­tus pys­tyt­tää in­fo­tau­lu, jos­sa ker­ro­taan li­sä­tie­toa sa­has­ta ja sen toi­min­nas­ta. Mu­seo on myös eh­dot­ta­nut muis­to­mer­kin tie­to­ja lii­tet­tä­väk­si tai­de­mu­se­on si­vuil­le, jos­sa an­ne­taan tar­kem­min li­sä­tie­to­ja sa­han his­to­ri­as­ta sekä link­ke­jä sa­has­ta teh­tyi­hin tut­ki­muk­siin. Näin sa­han kun­ni­a­kas ta­ri­na saa ar­voi­sen­sa pää­tök­sen, Ket­tu­nen sum­maa.