Paperityöväen Työttömyyskassa on sulautumassa Avoimeen työttömyyskassaan ensi vuoden alussa.

Pää­tök­set su­lau­tu­mi­ses­ta teh­dään tä­män ke­vään ai­ka­na. Pa­pe­ri­työ­vä­en Työt­tö­myys­kas­san yli­mää­räi­nen edus­ta­jis­ton ko­kous päät­tää su­lau­tu­mi­ses­ta 16.5.2024 ja A-kas­san ko­kous 30.5.2024.

Su­lau­tu­mi­sen on mää­rä ta­pah­tua 1.1.2025 al­ka­en. A-kas­sa on täl­lä het­kel­lä yli 243 515 jä­se­nel­lään Suo­men kol­man­nek­si suu­rin työt­tö­myys­kas­sa. Su­lau­tu­mi­sen myö­tä A-kas­saan siir­tyy 12 714 jä­sen­tä. Jä­sen­mää­rät ovat vuo­den 2023 vii­mei­sen päi­vän ti­lan­ne­tie­to.

Mah­dol­li­nen su­lau­tu­mi­nen ei edel­ly­tä Pa­pe­ri­työ­vä­en Työt­tö­myys­kas­san jä­se­nil­tä mi­tään toi­men­pi­tei­tä, ei­kä jä­sen­ten työt­tö­myys­tur­vaan tai etuuk­sien mak­sa­tuk­seen tule sen ta­kia muu­tok­sia. Su­lau­tu­mi­sen to­teu­tu­es­sa jä­se­nyys siir­tyy au­to­maat­ti­ses­ti il­man kat­kok­sia A-kas­san jä­se­nyy­dek­si en­si vuo­den alus­ta läh­tien. Su­lau­tu­mi­nen ei vai­ku­ta A-kas­san ny­kyi­siin jä­se­niin.

A-kas­sa on ylei­nen ja kai­kil­le pal­kan­saa­jil­le avoin mo­ni­a­lai­nen työt­tö­myys­kas­sa, joka hoi­taa jä­sen­ten­sä an­si­o­si­don­nais­ten työt­tö­myy­se­tuuk­sien mak­sa­mi­sen. A-kas­san kans­sa te­kee yh­teis­työ­tä yk­si­tois­ta am­mat­ti­liit­toa: Te­ol­li­suus­liit­to, Ra­ken­nus­liit­to, Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT, Pos­ti- ja lo­gis­tiik­ka-alan uni­o­ni PAU, Suo­men Me­ri­mies-Uni­o­ni SMU, Te­at­te­ri- ja me­di­a­työn­te­ki­jöi­den liit­to Teme, Jour­na­lis­ti­liit­to, Näyt­te­li­jä­liit­to, Muu­sik­ko­jen liit­to, Ay-toi­mi­hen­ki­löt sekä Suo­men Elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten liit­to SEL.