Valtakun­nan­so­vit­telija ei kyennyt tiistaina tekemään sovintoesitystä kaupan alan työriidassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupan alalle suunnitellut lakot toteutuvat 9.2. alkaen.

Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­liit­to PA­Min ja Kau­pan lii­ton vä­lis­tä työ­rii­taa on so­vi­tel­tu edel­leen ku­lu­val­la vii­kol­la. Tiis­tai­na val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja tie­dot­ti, et­tei pys­ty te­ke­mään so­vin­to­e­si­tys­tä työ­rii­das­sa.

– PAM ja Kau­pan liit­to ovat nä­ke­myk­sis­sään vie­lä kau­ka­na toi­sis­taan, myös muis­sa kuin palk­kaa kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä. PA­Min ta­voit­tee­na on edel­leen, et­tä kau­pan alan työn­te­ki­jöil­le teh­dään kun­nol­li­nen pal­kan­ko­ro­tus, joka tur­vaa os­to­voi­maa ja tuo hel­po­tus­ta inf­laa­ti­on nos­ta­mien kus­tan­nus­ten kes­kel­lä. Tämä tar­koit­tai­si noin 200 eu­ron ko­ro­tus­ta palk­koi­hin, PA­Min pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Rön­ni-Säl­li­nen sa­noo.

Tämä tar­koit­tai­si noin 200 eu­ron ko­ro­tus­ta palk­koi­hin.

La­kot al­ka­vat Kes­kon lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lu­jen alu­e­ter­mi­naa­leis­sa sekä 160:ssä S- ja K-ryh­mien mar­ke­tis­sa tors­tai­na 9.2. kel­lo 05.00 ja päät­ty­vät lau­an­tai­na 11.2. kel­lo 05.00. Lak­ko­jen pii­ris­sä on noin 16 000 kau­pan alan työn­te­ki­jää.

Poh­jois-Kar­ja­las­ta la­kon pii­ris­sä ovat K-Ci­ty­mar­ket Jo­en­suu Pilk­ko, K-Ci­ty­mar­ket Jo­en­suu kes­kus­ta, K-Ci­ty­mar­ket Liek­sa, S-mar­ket Ki­tee, S-mar­ket Liek­sa, S-mar­ket Nur­mes Kes­kus­ta, S-mar­ket Ou­to­kum­pu sekä Pris­ma Jo­en­suu.

#Palkkaliitto yhteisen tavoitteen takana

Vaik­ka lak­ko-oi­keus kuu­luu pe­rus­tus­lain ta­kaa­miin pe­ru­soi­keuk­siin, on työ­tais­te­lu­toi­mien val­mis­te­lu koh­dan­nut an­ka­raa vas­tus­tus­ta usei­den yri­tys­ten suun­nal­ta. PA­Min luot­ta­mus­mie­het, työn­te­ki­jät ja jä­se­net ker­to­vat koh­dan­neen­sa lu­kui­sia ti­lan­tei­ta, jois­sa työ­an­ta­ja yrit­tää han­ka­loit­taa työ­tais­te­lun val­mis­te­lui­ta.

PA­Min työn­te­ki­jöi­tä on muun mu­as­sa es­tet­ty saa­pu­mas­ta ker­to­maan la­kois­ta työ­pai­koil­le tai nii­den lä­hei­syy­teen. Työn­te­ki­jöi­tä on kiel­let­ty pu­hu­mas­ta työ­tais­te­luis­ta ja jopa käyt­tä­mäs­tä sa­naa lak­ko. On myös run­saas­ti näyt­töä sii­tä, et­tä työ­nan­ta­jat ovat yrit­tä­neet hou­ku­tel­la työn­te­ki­jöi­tä te­ke­mään la­kon alais­ta työ­tä.

SAK:lais­ten liit­to­jen #Palk­ka­liit­to sei­soo yh­tei­sen ta­voit­teen ta­ka­na ja ke­hot­taa tu­ke­maan PA­Min neu­vot­te­lu­ja vält­tä­mäl­lä la­kon alai­suu­des­sa ole­vis­sa kau­pois­sa asi­oin­tia 9.–10.2.2023. #Palk­ka­lii­tos­sa ovat mu­ka­na AKT, JHL, PAM, Pa­pe­ri­liit­to, PAU, Ra­ken­nus­liit­to, RAU, SEL, Muu­sik­ko­jen liit­to, Säh­kö­liit­to, Teme ja Te­ol­li­suus­liit­to.