Palvelualojen ammattiliitto PAM päätti kolmen vuorokauden kestävästä poliittisesta lakosta kaupan logistiik­ka­kes­kuksissa.

Lak­ko kos­kee noin 10 000:ta työn­te­ki­jää ja se to­teu­te­taan 14.2.–16.2.2024 koh­teis­sa Al­fa­roc Oy, Al­fa­roc Lo­gis­tics Oy, Post­Nord Oy – Tu­run lo­gis­tiik­ka­kes­kus, Tu­run Res­ta­per­son­nel Oy - Hes-Pro (Fin­land) Oy ja Wi­hu­ri Met­ro-tu­kut sekä 14.2.–17.2.2024 koh­teis­sa BE Group Oy Ab - te­räs­pal­ve­lu­kes­kuk­set, Bro­man Lo­gis­tics Oy – lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­set, Inex Part­ners Oy – lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­set, Kan­ta-Hä­meen tuo­re­tuo­te Oy, Kes­ko Oyj – kaik­ki lo­gis­tiik­ka- ja alu­e­ter­mi­naa­li­toi­min­not, Kes­ko Oyj - kaik­ki Kesp­ro nou­to­tu­kut, Lidl Suo­mi Ky – ja­ke­lu­kes­kuk­set, Mei­ra Nova Oy, Oy KWH Free­ze Ab, Tok­man­ni Oy - lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­set, Trans­val 3PL Ete­lä-Suo­mi Oy – kaik­ki lo­gis­tiik­ka­toi­min­not, Trans­val 3PL Pää­kau­pun­ki­seu­tu Oy – kaik­ki lo­gis­tiik­ka­toi­min­not, Va­li­o­no­va tuk­ku- ja lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lut Oy – nou­to- ja toi­mi­tus­tu­kut ja Wi­hu­ri Met­ro-Tuk­ku - lo­gis­tiik­ka­kes­kus.

PA­Min hal­li­tus päät­ti uu­sis­ta po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta, kos­ka Or­pon-Pur­ran hal­li­tus ei ole kuul­lut työn­te­ki­jöi­den hä­tä­huu­toa vaan on jo hei­ken­tä­nyt pie­ni­palk­kais­ten osa-ai­ka­työn­te­ki­jöi­den ja työt­tö­mien an­si­o­tur­vaa ja on vie­lä ai­keis­sa muut­taa suo­ma­lais­ta työ­e­lä­mää ra­jus­ti hel­pot­ta­mal­la ir­ti­sa­no­mis­ta, ra­joit­ta­mal­la lak­ko-oi­keut­ta sekä muut­ta­mal­la en­sim­mäi­sen sai­raus­lo­ma­päi­vän pal­kat­to­mak­si.

Li­säk­si hal­li­tus ha­lu­aa muut­taa suo­ma­lais­ta työ­mark­ki­na­mal­lia en­tis­tä enem­män työ­nan­ta­jia suo­si­vak­si laa­jen­ta­mal­la pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta yri­tyk­siin, jot­ka ei­vät kuu­lu työ­nan­ta­ja­liit­toon. Pal­ve­lu­a­loil­la työs­ken­te­lee pal­jon nuo­ria ja maa­han­muut­ta­jia, yk­sin­työs­ken­te­ly on ta­val­lis­ta ja vaih­tu­vuus suur­ta.

Ve­ri­a­nin (ent. TNS-Kan­ta­rin) PA­Mil­le te­ke­män ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan 65 pro­sent­tia työ­i­käi­sis­tä kat­soo, et­tä työ­nan­ta­jil­la on pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­sen si­säl­töön sil­loin, kun työ­eh­dois­ta so­vi­taan pai­kal­li­ses­ti. Hal­li­tus pe­rus­te­lee toi­mia nii­den ta­lous- ja työl­li­syys­vai­ku­tuk­sil­la, mut­ta pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen työl­li­syys­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole mi­tään skot­ta­vaa näyt­töä, liit­to to­te­aa.