JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Pääluottamusmiehet Matti Varis (ps.) ja Juha Pakarinen (sd.) edustavat eri puoluekantaa, mutta haluaisivat molemmat puhua hallitukselle järkeä lakkosumaan ajautuneessa työmark­ki­na­ti­lan­teessa.

Te­ol­li­suus­liit­to luo­vut­ti pa­ri­sen viik­koa sit­ten yli 27 000 te­ol­li­suu­den työn­te­ki­jän al­le­kir­joit­ta­man ve­too­muk­sen Suo­men hal­li­tuk­sel­le, jos­sa vaa­di­taan sitä pe­rään­ty­mään työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­sis­tä, joi­ta al­le­kir­joit­ta­neet pi­tä­vät yk­si­puo­li­si­na ja koh­tuut­to­mi­na.

Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä Te­ol­li­suus­lii­ton ve­too­muk­sen al­le­kir­joit­ti 3220 työn­te­ki­jää, mikä oli suu­rin mää­rä mil­lään alu­eel­ta Suo­mes­sa. Ve­too­mus luo­vu­tet­tiin alu­een kan­sa­ne­dus­ta­ja Sep­po Es­ke­li­sel­le (sd.) ja Kris­ta Mik­ko­sel­le (vihr.) Jo­en­suus­sa kes­ki­viik­ko­na 31.1. Myös pe­rus­suo­ma­lais­ten Timo Vor­na­nen oli kut­sut­tu­na, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta pääs­syt pai­kal­le.

Hei­ken­nyk­siä oh­jaa­vat ide­o­lo­gi­set ta­voit­teet. Ote­taan vä­hä­va­rai­sil­ta ja an­ne­taan ylem­mäl­le kes­ki­luo­kal­le tai vie­lä ylem­mäs.

Suu­rin yk­sit­täi­nen työ­paik­ka Te­ol­li­suus­lii­ton ve­too­muk­sen al­le­kir­joit­ta­jis­sa oli noin 250 ni­mel­lään Kon­ti­o­lah­del­la si­jait­se­va Me­di­si­zen teh­das, jon­ka puo­les­ta ad­res­sin kävi luo­vut­ta­mas­sa kan­sa­ne­dus­ta­jil­le Me­di­si­zen pää­luot­ta­mus­mies Mat­ti Va­ris yh­des­sä Ther­mo Fis­he­rin pää­luot­ta­mus­mies Juha Pa­ka­ri­sen kans­sa.

Mie­len­kiin­toi­sek­si ase­tel­man te­kee se, et­tä Va­ris on it­se puo­lu­e­kan­nal­taan pe­rus­suo­ma­lai­nen, Pa­ka­ri­nen puo­les­taan de­ma­ri. Mo­lem­mat asu­vat Leh­mos­sa ja vai­kut­ta­vat Kon­ti­o­lah­den kun­ta­po­li­tii­kas­sa. Mo­lem­mat ovat myös tors­tai­na 1.2. Hel­sin­gin Se­naa­tin­to­ril­la mie­le­nil­mauk­ses­sa, jol­la vas­tus­te­taan hal­li­tuk­sen esit­tä­miä työ­e­lä­män ja so­si­aa­li­tur­van hei­ken­nyk­siä.

Peli poikki

Va­ris ja Pa­ka­ri­nen is­tu­vat luo­vu­tus­ti­lai­suu­den jäl­keen Jo­en­suun Kaup­pa­hal­liin kah­vi­ku­pin ää­reen jut­te­le­maan tu­leh­tu­nees­ta ti­lan­tee­seen työ­mark­ki­noil­la. Va­ris myön­tää, et­tä hä­nen on vai­kea ym­mär­tää hal­li­tuk­sen toi­min­taa.

– Vaik­ka olen hal­li­tus­puo­lu­een edus­ta­ja, vas­tus­tan hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia, Va­ris muo­toi­lee ja ker­too yrit­tä­neen­sä vai­kut­taa puo­lu­een­sa lin­jaan asi­as­sa saa­mat­ta vas­ta­kai­kua.

Mis­sä sit­ten lin­jauk­sis­sa oli­si kor­jat­ta­vaa? Va­ris pi­tää en­sin­nä­kin sa­ne­lu­po­li­tiik­kaa asi­as­sa hy­vin huo­no­na läh­tö­koh­ta­na. Pi­täi­si neu­vo­tel­la ja ot­taa op­po­si­tio mu­kaan. Li­säk­si Va­ris kat­soo, et­tä esi­te­tyil­lä hei­ken­nyk­sil­lä ei vas­ta­ta jul­ki­sen ta­lou­den tai työl­li­syy­den haas­tei­siin.

– Mi­nun on vai­kea ym­mär­tää, et­tä mitä hyö­tyä työl­li­syy­del­le tai jul­ki­sel­le ta­lou­del­le on vuo­rot­te­lu­va­paan, työs­sä­o­lo­eh­don tai an­si­o­si­don­nai­sen hei­ken­nyk­sil­lä. Nyt hei­ken­nyk­siä oh­jaa­vat ide­o­lo­gi­set ta­voit­teet. Ote­taan vä­hä­va­rai­sil­ta ja an­ne­taan ylem­mäl­le kes­ki­luo­kal­le tai vie­lä ylem­mäs, Va­ris sa­noo.

Jos Suo­men jul­kis­ta ta­lout­ta ja työl­li­syyt­tä oi­ke­as­ti ha­lut­tai­siin kor­ja­ta, pi­täi­si huo­mi­oi­ta kiin­nit­tää Va­rik­sen mu­kaan vien­ti­a­lo­jen edis­tä­mi­seen ja jul­ki­sen sek­to­rin pai­su­mi­seen; Pa­ka­ri­nen puo­les­taan puut­tui­si ve­ro­suun­nit­te­luun sekä työ­eh­to­jen pol­ke­mi­seen tie­tyil­lä aloil­la.

– Esi­mer­kik­si puu­tar­ha-alal­la ja mar­jan­poi­min­nas­sa, Pa­ka­ri­nen tar­ken­taa.