Lieksan Kaupungin kuntatek­niik­ka­lii­ke­laitos aloitti maisema- ja harvennushakkuut Monolanniemessä viikolla 13.

Ky­sees­sä on hoi­ta­va hak­kuu, jol­la ehos­te­taan mai­se­maa. Hak­kuu­a­lue on 7,4 heh­taa­ria, ja hak­kui­den ar­vi­oi­tu kes­to on 1–2 viik­koa.

Hak­kuu­a­lu­ei­den lä­hel­lä tu­lee kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta tur­val­li­seen liik­ku­mi­seen. Tur­va­vä­li har­ves­te­riin on 90 met­riä, met­sät­rak­to­riin (ajo­ko­ne) 20 met­riä ja puu­ta­va­ran­kul­je­tu­sau­toon 20 met­riä. Ko­nei­den ol­les­sa ra­ken­nus­ten lä­hel­lä, toi­vo­taan kun­ta­lais­ten py­sy­vän mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan si­sä­ti­lois­sa.

Kun­ta­tek­niik­ka avaa edel­lis­vuo­den ta­paan pa­lau­te­ka­na­van, jon­ka kaut­ta on mah­dol­lis­ta esit­tää pa­lau­tet­ta ja toi­vei­ta taa­ja­ma­hak­kui­den koh­tee­na ole­viin alu­ei­siin liit­ty­en. Yh­tey­de­not­to­pyyn­nön jät­tä­nei­siin hen­ki­löi­hin kun­ta­tek­niik­ka on yh­tey­des­sä, kun työt ovat siir­ty­mäs­sä alu­eel­le, jota yh­tey­de­not­to­pyyn­tö kos­kee.

Pa­lau­te­ka­na­va on saa­ta­va­na kau­pun­gin in­ter­net­si­vuil­la: https://www.liek­sa.fi/osal­lis­tu-ja-vai­ku­ta