Siun soten monipalveluauton toinen kokeilujakso käynnistyi 29.11.2022 Ilomantsissa.

Ai­em­min syk­syl­lä ham­mas­huol­lon Suu­pirs­si­nä kul­ke­neen au­ton si­sä­ti­lat on muo­kat­tu sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­not­to­ti­lak­si. Täl­lä ker­taa ta­voit­tee­na on saa­da ti­lo­jen toi­mi­vuu­den li­säk­si myös ko­ke­mus­ta sii­tä, mi­ten au­ton pal­ve­luil­la ta­voi­te­taan asi­ak­kaat. Val­ta­o­sa au­ton pal­ve­luis­ta on to­teu­tet­tu il­man ajan­va­raus­ta, mut­ta joi­na­kin päi­vi­nä au­tos­sa on myös ajan­va­rauk­sel­la to­teu­tet­ta­via luo­mien ja iho­muu­tos­ten näyt­töä. Ajan­va­raus toi­mii kun­kin py­säh­dys­kun­nan ter­vey­sa­se­man kaut­ta.

Nel­jän vii­kon ko­kei­lun ai­ka­na mo­ni­pal­ve­lu­au­to vie­rai­lee Ilo­mant­sis­sa, Juu­as­sa, Jo­en­suun kan­ta­kau­pun­gis­sa, Liek­sas­sa, Nur­mek­ses­sa ja Val­ti­mol­la. Ilo­mant­sis­sa, Juu­as­sa, Liek­sas­sa ja Nur­mek­ses­sa mo­ni­pal­ve­lu­au­tos­sa tar­jo­taan muun mu­as­sa inf­lu­ens­sa- ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia sekä an­ne­taan ter­veys­neu­von­taa il­man ajan­va­raus­ta. Au­tol­la voit käy­dä mit­taut­ta­mas­sa esi­mer­kik­si ve­ren­pai­neen tai ve­ren­so­ke­rin. Ilo­mant­sis­sa ja Juu­as­sa jär­jes­te­tään ajan­va­rauk­sel­la myös luo­mien ja iho­muu­tos­ten tar­kas­tus­ta.

Il­man ajan­va­raus­ta ole­vi­na ai­koi­na pai­kal­le voi tul­la mit­taus­ten li­säk­si kes­kus­te­le­maan ter­vey­teen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

Jo­en­suun kan­ta­kau­pun­gis­sa mo­ni­pal­ve­lu­au­tos­sa jär­jes­te­tään tee­ma­päi­viä di­a­be­tek­seen, luo­miin, säh­köi­siin pal­ve­lui­hin ja sek­si­tau­tei­hin liit­ty­en. Myös Jo­en­suus­sa jär­jes­te­tään kah­te­na päi­vä­nä ajan­va­rauk­sel­la luo­mien ja iho­muu­tos­ten tar­kas­tus­ta.

– Il­man ajan­va­raus­ta ole­vi­na ai­koi­na pai­kal­le voi tul­la mit­taus­ten li­säk­si kes­kus­te­le­maan ter­vey­teen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Mie­lel­läm­me kuu­lem­me myös pa­lau­tet­ta mo­ni­pal­ve­lu­au­tos­ta ja sen pal­ve­luis­ta. Täs­sä vai­hees­sa on vai­kea ar­vi­oi­da, mi­ten pal­jon au­tol­le ih­mi­siä saa­puu, jo­ten kan­nat­taa va­rau­tua myös odot­te­luun, jos au­tol­la on ruuh­kaa. Tu­let­han pai­kal­le vain ter­vee­nä, fluns­sai­se­na kan­nat­taa jää­dä ko­tiin, muis­tut­taa pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Jon­na Kont­ti­nen Siun so­ten Tu­le­vai­suu­den sote-kes­kus­hank­kees­ta.