Suomen metsäkeskus tekee metsien inventointia tänä kesänä eri puolilla Suomea.

In­ven­toin­tia teh­dään 21 alu­eel­la, yh­teen­sä 4,2 mil­joo­nan met­sä­heh­taa­rin alal­la. Poh­jois-Kar­ja­las­sa in­ven­toin­ti­a­lu­ei­ta on Hei­nä­ve­del­lä ja Liek­sas­sa.

Hei­nä­ve­del­lä kar­toi­te­taan 163 589 heh­taa­rin suu­rui­nen met­sä­maa-alue. Liek­sas­sa in­ven­toin­ti­a­lue on 211 340 heh­taa­rin ko­koi­nen.

Met­sien in­ven­toin­ti pe­rus­tuu len­to­ko­nees­ta teh­tä­vään la­ser­kei­lauk­seen ja il­ma­ku­vauk­seen, maas­tos­sa teh­tä­viin ko­ea­la­mit­tauk­siin sekä mo­ni­puo­li­siin las­ken­ta­me­ne­tel­miin.

La­ser­kei­lauk­sel­la saa­daan kol­miu­lot­teis­ta tie­toa maan­pin­nas­ta, kas­vil­li­suu­des­ta ja met­sien puus­ton ra­ken­tees­ta. Kei­laus teh­dään len­to­ko­nees­ta 1,5–2 ki­lo­met­rin kor­keu­des­ta. Eril­li­nen il­ma­ku­vaus teh­dään 7–8 ki­lo­met­rin kor­keu­des­ta. Il­ma­ku­va­ma­te­ri­aa­lia käy­te­tään muun mu­as­sa eri puu­la­jien tun­nis­ta­mi­seen ja met­sä­ku­vi­oi­den ra­jaa­mi­seen. Eri vuo­sien la­ser­kei­laus- ja il­ma­ku­vau­sa­lu­eet ovat näh­tä­vil­lä Maan­mit­taus­lai­tok­sen La­ser­kei­laus ja il­ma­ku­vaus -si­vul­la.

Kau­ko­kar­toi­tu­sai­neis­to­jen tul­kin­nan tu­ek­si maas­tos­sa mi­ta­taan puus­to­tie­to­ja eri­tyyp­pi­sil­tä ko­ea­loil­ta, joi­ta mi­ta­taan kul­ta­kin in­ven­toin­ti­a­lu­eel­ta sa­to­ja.

Ko­ea­la­mit­tauk­sia ovat te­ke­mäs­sä Met­sä­kes­kuk­sen omat toi­mi­hen­ki­löt ja Met­sä­kes­kuk­sel­le os­to­pal­ve­lu­na työs­ken­te­le­vät mit­taa­jat, jot­ka voi­vat käyt­tää myös ul­ko­mais­ta kau­si­työ­voi­maa. Ko­ea­la­mit­taus ei va­hin­goi­ta puus­toa tai maa­pe­rää.