Luonnon­pe­rin­tö­säätiö osti äskettäin Pohjois-Karjalasta Kontiolahdelta Härkäkynnäs-nimisen metsäalueen, joka rajautuu suoraan Huurunrinteen laajaan suojelualueeseen.

Alue han­kit­tiin yk­sit­täi­sen suur­lah­joit­ta­jan tu­el­la. Sää­tiö on nyt suo­jel­lut Poh­jois-Kar­ja­las­ta enem­män met­sää tänä vuon­na kuin val­tio Met­so-oh­jel­mas­saan.

Uu­si suo­je­lu­a­lue si­jait­see noin kah­dek­san ki­lo­met­riä Ko­lin ete­lä­puo­lel­la. Met­sä­a­lu­ees­ta noin 40 heh­taa­ria on suo­jel­tu en­nes­tään ja ko­ko­naan uut­ta suo­je­lu­a­laa tu­lee si­ten va­jaat 70 heh­taa­ria. Alu­een suo­je­lul­lis­ta mer­ki­tys­tä li­sää huo­mat­ta­vas­ti se, et­tä Här­kä­kyn­näs ra­jau­tuu suo­raan Huu­run­rin­teen 392 heh­taa­rin laa­jui­seen luon­non­suo­je­lu­a­lu­ee­seen. Yh­teis­tä ra­jaa on kah­des­sa koh­das­sa yh­teen­sä puo­li­sen­tois­ta ki­lo­met­riä. Suo­jel­tu alu­e­ko­ko­nai­suus on siis yh­teen­sä lä­hes vii­den­sa­dan heh­taa­rin ko­koi­nen. Huu­run­rin­teen puo­lel­la Luon­non­pe­rin­tö­sää­ti­ön alu­et­ta si­vu­ten kul­kee myös vi­ral­li­nen ret­kei­ly­reit­ti.

Här­kä­kyn­näs ra­jau­tuu suo­raan Huu­run­rin­teen 392 heh­taa­rin laa­jui­seen luon­non­suo­je­lu­a­lu­ee­seen.

Här­kä­kyn­nään met­sät ovat enim­mäk­seen pa­rin­sa­dan met­rin kor­keu­del­la me­ren­pin­nas­ta, jo­ten niis­tä löy­tyy run­saas­ti tyk­ky­lu­men kaa­ta­mia ja kat­ko­mia pui­ta, jot­ka tuo­vat met­siin mo­ni­muo­toi­suut­ta. Met­sä­e­li­nym­pä­ris­tö­jen li­säk­si ko­ko­nai­suu­des­ta löy­tyy laa­ja kir­jo myös mui­ta tär­kei­tä eli­nym­pä­ris­tö­jä, ku­ten soi­ta, joi­den en­nal­lis­ta­mi­sia alu­een myy­jä on teh­nyt. Myy­jä on vaa­li­nut alu­een mo­ni­muo­toi­suut­ta myös ra­ken­ta­mal­la sin­ne ru­pi­lis­ko­lam­mi­kon.

Luon­non­pe­rin­tö­sää­ti­ön hel­mi­kuus­sa käyn­nis­ty­neen Suo­je­le pala Itä-Suo­mea -kam­pan­jan puit­teis­sa on suo­jel­tu yh­teen­sä noin 240 heh­taa­ria itä­suo­ma­lais­ta luon­toa.