Lieksan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös osoittaa 1,7 miljoonaa euron ylijäämää.

Kun tämä li­sä­tään ta­see­seen, on kau­pun­gin yli­jää­mä­ker­ty­mä yh­teen­sä noin 30,3 mil­joo­naa eu­roa. Asu­kas­ta koh­den yli­jää­mää on 2.966 eu­roa.

Toi­min­ta­ka­te, eli ve­ro­ra­hoi­tuk­sel­la ka­tet­ta­va net­to­kus­tan­nus, oli -23,9 mil­joo­naa eu­roa. Toi­min­ta­kat­teen ver­tai­lus­sa edel­li­seen vuo­teen vai­kut­taa sote-toi­min­to­jen siir­ty­mi­nen vuo­den 2023 alus­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Vuo­den 2022 toi­min­ta­ka­te il­man sote-ku­lu­ja oli­si ol­lut noin -22,6 mil­joo­naa eu­roa.

Tar­kas­tel­ta­es­sa mui­den toi­min­to­jen osal­ta muu­tos­ta toi­min­ta­kat­tees­sa, eli var­si­nai­ses­sa kun­nan toi­min­nas­sa, on kas­vua edel­li­seen vuo­teen 5,75 pro­sent­tia. Täs­tä hen­ki­lös­tö­ku­lu­jen so­pi­mus­ko­ro­tuk­set ovat 3,08 pro­sent­tia. Ylei­nen hin­to­jen nou­su nä­kyy eri­tyi­ses­ti kun­ta­tek­nii­kan, toi­mi­ti­lo­jen ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den ku­lu­jen ylit­ty­mi­ses­sä.

Ve­ro­tu­lo­ja kau­pun­gil­le ker­tyi 23,5 mil­joo­naa eu­roa. En­nus­tet­tua enem­män ve­ro­tu­lo­ja ker­tyi niin an­sio- ja kiin­teis­tö­ve­rois­ta, kun taas yri­tys­ten mak­sa­mien yh­tei­sö­ve­ro­jen mää­rä jäi en­nus­tet­tua pie­nem­mäk­si. Val­ti­o­no­suuk­sia ker­tyi yh­teen­sä noin 8,9 mil­joo­naa eu­roa.

In­ves­toin­tien osuus vuon­na 2023 oli 4,1 mil­joo­naa eu­roa. Suu­rin yk­sit­täi­nen in­ves­toin­ti oli Liek­san Kiin­teis­töt Oy:n pää­o­mit­ta­mi­nen mil­joo­nal­la eu­rol­la. Li­säk­si kau­pun­ki in­ves­toi hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­hin 1,3 mil­joo­naa eu­roa, jos­ta noin puo­let koh­dis­tui Pie­li­sen mu­se­on pää­ra­ken­nuk­sen uu­si­mi­su­ra­kan aloi­tuk­seen. Kun­ta­tek­nii­kan puo­lel­la in­ves­toin­te­ja teh­tiin 780.000 eu­rol­la.