Lieksan kaupunki myy noin 14 hehtaarin suuruisen raviradan alueen Pielisjärven Hevosystäväinseura ry:lle Tiuran kaupunginosasta.

Pie­lis­jär­ven He­vo­sys­tä­väin­seu­ra ry toi­mi­nut alu­eel­la vuok­ra­lai­se­na 1964 vuo­des­ta läh­tien.

Pie­lis­jär­ven He­vo­sys­tä­väin­seu­ra ry:n pu­heen­joh­ta­ja Jar­mo Lei­no­nen taus­toit­taa, et­tä val­ta­o­sa Suo­men ra­vi­ra­dois­ta on mui­den kuin ra­vi­ra­ta­toi­min­taa pyö­rit­tä­vien yh­dis­tys­ten tai toi­mi­joi­den omis­tuk­ses­sa. Lei­no­nen myös ko­ros­taa, et­tä Liek­san ra­vi­ra­ta on kai­kil­le va­paas­ti käy­tös­sä, ei­kä käyt­tö­mak­su­ja pe­ri­tä.

– Täl­lä lin­jauk­sel­la ha­lu­am­me var­mis­taa, et­tä kai­kil­le he­vos­har­ras­ta­jil­le pys­ty­tään ta­kaa­maan hy­vät har­joit­te­lu- ja har­ras­tu­so­lo­suh­teet.

Alu­een myy­mi­ses­tä vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­sen 23.5. teh­nyt Liek­san kau­pun­gin elin­voi­ma­joh­ta­ja Su­san­na Saas­ta­moi­nen sa­noo, et­tä ra­vi­ta­pah­tu­mil­la on iso mer­ki­tys alu­een tun­ne­tuk­si te­ke­mi­ses­sä koko Suo­mes­sa. Liek­sa nä­kyy val­ta­kun­nal­li­ses­ti ra­vien ai­ka­na muun mu­as­sa To­toTV:ssä ja ra­vien kä­vi­jöis­tä noin kak­si kol­ma­so­saa tu­lee ra­vei­hin paik­ka­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta.

Liek­san ra­vien pai­kal­lis­ta­lou­del­lis­ta vai­kus­ta myös tut­kit­tiin vuon­na 2017 kä­vi­jä­ky­se­lyl­lä. Tuol­loin vä­lil­li­set tu­lo­vai­ku­tuk­set alu­eel­le oli­vat noin 121 000 eu­roa ja lii­ke­vaih­don li­säyk­sen ai­kaan­saa­ma las­ken­nal­li­nen työl­li­syys­vai­ku­tus noin 12,5 hen­ki­lö­työ­vuot­ta. Liek­sa ja liek­sa­lai­nen ra­vi­o­saa­mi­nen ovat saa­neet nä­ky­vyyt­tä myös muun mu­as­sa ku­nin­kuus­ra­veis­sa me­nes­ty­nei­den liek­sa­lais­ten ra­vi­he­vos­ten myö­tä.