Lieksan kaupungin maankäyttö jatkaa strategisten linjausten mukaan asemakaavoituksia Kolin alueella. Ylä-Kolintie 25 yleiskaava ja asemakaava on asetettu nähtäville.

– Kau­pun­gin kaa­voi­tuk­sen pai­no­pis­te on ol­lut Ko­lil­la, ja vii­me vuon­na on vah­vis­tu­nut Pur­nu­lah­den, Ko­lin kes­kus­tan ja Ko­lin ky­län asun­to­a­lu­een ase­ma­kaa­vat, taus­toit­taa ti­lan­net­ta Liek­san kau­pun­gin elin­voi­ma­joh­ta­ja Su­san­na Saas­ta­moi­nen.

– Kau­pun­ki on jat­ka­nut ta­voit­tei­den mu­kaan Ylä-Ko­lin­tie 25 yleis­kaa­van ja ase­ma­kaa­van työs­tä­mis­tä, ja kaa­vat ovat nyt eden­neet näh­tä­vil­le.

Elin­voi­ma­joh­ta­ja ker­too, et­tä jo Koli-Ah­mo­vaa­ra 2040+ osa­y­leis­kaa­van laa­din­nan yh­tey­des­sä mää­ri­tel­tiin, et­tä ke­hit­tä­mi­sen pai­no­pis­te tul­laan kes­kit­tä­mään Ylä-Ko­lil­ta ky­läl­le ja siel­tä Pur­nu­lah­teen muo­dos­tu­val­le, niin sa­no­tun he­vo­sen­ken­gän muo­dos­ta­val­le alu­eel­le.

– Tätä stra­te­gi­aa tu­kee osal­taan Ylä-Ko­lin­tie 25 kaa­voit­ta­mi­nen.

Kaa­voi­tet­ta­val­le alu­eel­le si­joit­tui­si myös Met­sä­hal­li­tuk­sel­le vuok­rat­ta­va, kan­sal­lis­puis­ton kä­vi­jöi­den käyt­töön suun­nat­tu py­sä­köin­ti­a­lue.

Ylä-Ko­lin­tie 25 yleis­kaa­va­luon­nos on ase­tet­tu näh­tä­vil­le 18.3.2024 kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja ase­ma­kaa­va­luon­nos 25.3.2024 kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa.

Ylei­sö­ti­lai­suus Ylä-Ko­lin­tie 25 kaa­vois­ta, sa­moin kuin Rin­ta­sen­vaa­ra ran­ta-ase­ma­kaa­van muu­tok­ses­ta ja laa­jen­nuk­ses­ta pi­de­tään Ko­lin Luon­to­kes­kus Ukos­sa 10.4.