JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Kaupan alan lakot ovat käynnistyneet tänä aamuna Keskon logistiik­ka­pal­velujen alueterminaaleissa sekä 160 S- ja K-ryhmien marketissa. Itä-Suomen alueellakin Savo-Karjalassa lakossa ovat kaikki alueen K-Citymarketit ja Prismat sekä useat S-marketit.

PA­Min Itä-Suo­men alu­e­pääl­lik­kö Jar­no Kos­ken mu­kaan lak­ko­toi­met ovat su­ju­neet alu­eel­la pää­sään­töi­ses­ti hy­vin ja lak­ko­rin­ta­ma on ol­lut pi­tä­vä. Lak­ko­vah­te­ja on saa­tu mu­kaan hy­vin ei­kä la­ko­na­lais­ta työ­tä ole läh­det­ty te­ke­mään. Mar­ke­tit pyö­ri­vät pää­sään­töi­ses­ti esi­mies­voi­min su­pis­te­tuin au­ki­o­loin tai ovat ko­ko­naan kiin­ni.

Kos­ki muis­tut­taa, et­tä la­kot kos­ke­vat kaik­kia lak­ko­koh­teis­sa työs­ken­te­le­viä PA­Min ja Kau­pan lii­ton neu­vot­te­le­mien työ­eh­to­so­pi­mus­ten pii­riin kuu­lu­via työn­te­ki­jöi­tä, ei vain PA­Min jä­se­niä. Tämä kat­taa myös ti­la­päi­sen siir­to­kiel­lon yk­si­kös­tä tai teh­tä­väs­tä toi­seen.

Kos­ken mu­kaan tä­män asi­an suh­teen on pai­koin ol­lut epä­tie­toi­suut­ta. Hä­nen tie­toon­sa oli aa­mul­la tul­lut, et­tä esi­mer­kik­si am­mat­ti­op­pi­lai­tos Ri­ve­ri­as­ta oli­si tul­lut Liek­san S-mar­ke­tiin har­joit­te­li­joi­ta te­ke­mään kuor­man­pur­kuun liit­ty­vää la­ko­na­lais­ta työ­tä. Myö­hem­min kui­ten­kin oi­kais­tiin, et­tä kyse oli opis­ke­li­jois­ta, jot­ka so­vi­tus­ti suo­rit­ta­vat Ri­ve­ri­an opin­toi­hin kuu­lu­vaa kent­tä­har­joit­te­lua, jo­hon opis­ke­li­jat saa­pu­vat Ri­ve­ri­an nor­maa­lin oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti per­jan­tai­na nel­jäk­si tun­nik­si.

Tavoitteiden takana

Jo­en­suus­sa kes­kus­tan ai­noa la­ko­na­lai­nen kaup­pa on K-Ci­ty­mar­ket kes­kus­ta, jos­sa ai­na­kin aa­mu­var­hain näyt­ti ole­van sil­min­näh­den rau­hal­lis­ta. Si­säl­lä oli kou­ral­li­nen asi­ak­kai­ta ja avoin­na yk­si kas­sa­lin­ja.

Hen­ki­lö­kun­nan ovel­le aa­mun val­je­tes­sa saa­pu­neet PA­Min lak­ko­vah­dit ei­vät ha­lun­neet ni­me­ään tai kas­vo­jaan jul­ki­suu­teen, mut­ta sa­noi­vat työs­ken­te­le­vän­sä ky­sei­ses­sä Ci­ty­mar­ke­tis­sa. Hei­dän mu­kaan­sa työ­tais­te­lu on su­ju­nut hy­vin; hei­dän tie­to­jen­sa mu­kaan ai­na­kin liit­toon kuu­lu­vat ovat la­kos­sa ja lak­ko­vah­dit päi­vys­tä­vät kah­den päi­vän ajan hen­ki­lö­kun­nan ovel­la.

PA­Min työ­tais­te­lu­toi­mia ja ta­voit­tei­ta he pi­tä­vät oi­kei­na. Toi­meen­tu­lo on ol­lut hin­to­jen nous­tua tiu­koil­la. Moni te­kee 4–5-tun­tis­ta osa-ai­ka­työ­tä, ei­kä ko­ko­ai­kais­ta ole tar­jol­la.

– Pal­kan­ko­ro­tus­vaa­ti­muk­set ovat koh­tuul­li­sia. Mie­luum­min niin kuin et­tä vie­täi­siin ny­kyi­set­kin pal­kan­lis­tät pois, niis­tä vuo­ro­työ­läi­sen palk­ka kui­ten­kin koos­tuu, lak­ko­vah­dit to­te­a­vat.

Kauppiaskohtaista vaihtelua

Vii­me päi­vi­nä on uu­ti­soi­tu muun mu­as­sa Sa­ta­kun­nan Mik­ko­lan Pris­mas­sa ti­lan­tees­ta, jos­sa esi­mie­het ovat is­tut­ta­neet työn­te­ki­jöi­tä työ­huo­nee­seen­sa ja pu­hut­ta­neet heil­tä lak­koon osal­lis­tu­mi­ses­ta. Kos­ken mu­kaan vas­taa­vaa on va­li­tet­ta­vas­ti ta­pah­tu­nut jon­kin ver­ran myös Itä-Suo­mes­sa.

– Ym­mär­rän kyl­lä, et­tä täs­sä kar­toi­te­taan työ­voi­man­tar­vet­ta, mut­ta osa on ko­ke­nut täl­lai­sen pai­nos­ta­vak­si, Kos­ki ku­vaa.

Kos­ken mu­kaan on­gel­mia on ol­lut eri­tyi­ses­ti K-mar­ke­teis­sa, joi­den päi­vit­täis­ta­va­ra­puo­li on kaup­pi­as­ve­tois­ta ja kaup­pi­ai­den suh­tau­tu­mi­nen ti­lan­tee­seen voi vaih­del­la. Kes­kon käyt­tö­ta­va­ra­puo­lel­la ja S-ryh­mäs­sä vas­taa­via on­gel­mia ei ole Kos­ken mu­kaan juu­ri­kaan ol­lut, kos­ka ne ovat ket­juoh­jat­tu­ja.

– Jän­nit­tei­syys kas­voi vii­me päi­vi­nä en­nen kuin la­kot al­koi­vat, mut­ta nyt nii­den alet­tua ti­lan­ne on ol­lut asi­al­li­nen ja rau­hal­li­nen. On ol­tu kum­pi­kin ikään kuin omis­sa po­te­rois­sam­me, Kos­ki sa­noo.

Uu­tis­ta on oi­kais­tu klo 19.10. Liek­san S-Mar­ke­tin ja Ri­ve­ri­an opis­ke­li­ja­har­joit­te­lua kos­ke­van tie­don osal­ta.