JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Joensuu­lais­taus­tainen veropolitiikan asiantuntija Lauri Finér vieraili Joensuussa kertomassa siitä, miksi verotuksen epäsuhdan ratkaiseminen on niin vaikeaa.

So­si­a­li­de­mok­raat­tien ta­lous­po­liit­ti­sia avauk­sia vii­me vuo­si­na seu­ran­neil­le on eri yh­teyk­sis­sä tul­lut tu­tuk­si Lau­ri Finé­rin nimi. Hän toi­mi­kin use­am­man vuo­den puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män ve­ro­po­liit­ti­se­na asi­an­tun­ti­ja­na sekä kun­ta­mi­nis­te­rin avus­ta­ja­na val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ös­sä.

Mar­ras­kuus­sa Finér va­lit­tiin aja­tus­pa­ja Ka­le­vi Sor­sa -sää­ti­ön toi­min­nan­joh­ta­jak­si, mis­sä toi­mes­sa hän muun mu­as­sa ve­tää eri­ar­voi­suut­ta, vih­re­ää siir­ty­mää ja de­mok­ra­ti­aa tar­kas­te­le­via yh­teis­kun­nal­li­sia tut­ki­mus­hank­kei­ta.

Finér on taus­tal­taan jo­en­suu­lai­nen ja tun­nus­taa esi­mer­kik­si kan­nus­ta­van­sa edel­leen pai­kal­li­sia ur­hei­lu­seu­ro­ja. Maa­nan­tai­na hän vie­rai­li en­ti­ses­sä ko­ti­kau­pun­gis­saan työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen ve­ro­po­li­tiik­kaa kä­sit­te­le­väs­sä il­las­sa.

Virkamiestietä politiikkaan

Lau­ri Finé­rin tie ve­ro­po­li­tii­kan asi­an­tun­ti­jak­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­le kävi kaup­pa­kor­ke­a­kou­lun kaut­ta, jos­sa hän luki yri­tys­ju­ri­diik­kaa, vero-oi­keut­ta ja las­ken­ta­toi­mea.

Hän eh­ti toi­mia kan­sain­vä­li­sen yri­tys­ve­ro­tuk­sen pa­ris­sa Ve­ro­hal­lin­nos­sa seit­se­män vuo­den ajan, kun­nes jäi te­ke­mään oi­keus­tie­teel­li­seen jat­ko-opin­to­ja ja töi­tä kan­sa­lais­jär­jes­tös­sä Fin­n­watc­his­sa.

Sit­ten kävi kut­su ve­ro­po­liit­ti­sek­si asi­an­tun­ti­jak­si SDP:n edus­kun­ta­ryh­mään. Pyyn­nön esit­ti käy­tän­nös­sä ny­kyi­nen lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Timo Ha­rak­ka, taus­tal­la oli puo­lu­e­ko­kouk­sen pää­tös laa­tia puo­lu­eel­le ve­ro­po­liit­ti­nen oh­jel­ma.

– Aloi­tin työt heti 2017 Lah­den puo­lu­e­ko­kouk­sen jäl­keen. Sitä en­nen en ol­lut po­li­tii­kas­sa mu­ka­na mil­lään ta­val­la, vaik­ka ja­oin­kin so­si­a­li­de­mok­raat­ti­set ar­vot, Finér ku­vaa.

Työkaluja päätöksentekoon

Oma­na roo­li­naan Finér nä­kee tar­jo­ta po­lii­ti­koil­le lain­sää­dän­nöl­lis­tä ja tut­ki­muk­sel­lis­ta osaa­mis­taan sekä työ­ka­lu­ja sii­hen, mi­ten puo­lu­een po­liit­ti­sia ta­voit­tei­ta voi­tai­siin ve­ro­tuk­sel­li­sin kei­noin to­teut­taa.

Esi­mer­kik­si sel­lai­set ky­sy­myk­set, pal­jon­ko jul­kis­ta ta­lout­ta pi­tää so­peut­taa ja teh­dään­kö se ve­ron­ko­ro­tuk­sin vai leik­kauk­sin, ovat po­liit­ti­sia va­lin­to­ja, Finér muis­tut­taa.

– It­se näen, et­tä ve­ro­tuk­sen kaut­ta so­peu­tus­toi­met ovat oi­keu­den­mu­kai­sem­pia, kos­ka ne koh­dis­tu­vat mak­su­ky­kyi­sem­mil­le ih­mi­sil­le kuin so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­set, Finér sa­noo.

Va­rak­kaim­pien etua aja­vil­la jär­jes­töil­lä ja yri­tyk­sil­lä on mo­nin­kym­men­ker­tai­nen mää­rä hei­dän etu­jaan aja­via asi­an­tun­ti­joi­ta.

En­si­si­jai­nen koh­de oli­si Finé­rin mu­kaan pää­o­ma­tu­lo­jen ve­rot­ta­mi­ses­sa, sil­lä pää­o­mien ma­ta­lam­pi ve­ro­tus ei edis­tä kas­vua, mut­ta li­sää sil­ti eri­ar­voi­suut­ta.

– Usein esi­te­tään ar­gu­ment­te­ja ve­ron­ko­ro­tus­ten hai­tois­ta kas­vul­le ja kil­pai­lu­ky­vyl­le. Tämä on myyt­ti, jol­le ei löy­dy tut­ki­muk­sel­lis­ta näyt­töä. Päin­vas­toin tut­ki­muk­sis­sa (VATT, IMF) on to­det­tu, et­tä hy­vin ma­ta­la ve­ro­as­te on ke­hit­ty­mi­sen es­te, Finér sa­noo.

Vallan epätasapaino

Ta­lous­po­li­tii­kas­ta on en­na­koi­tu yh­tä ku­lu­van ke­vään tär­keim­mis­tä vaa­li­tee­mois­ta. Tus­kin mis­tään muus­ta on­kaan tä­hän men­nes­sä pu­hut­tu yh­tä pal­jon kuin val­ti­on vel­kaan­tu­mi­ses­ta ja jul­ki­sen ta­lou­den ti­las­ta, vaik­ka lä­hiym­pä­ris­tös­sä on esi­mer­kik­si käyn­nis­sä so­ta­ti­lan­ne.

Finé­rin mu­kaan tämä on odo­tet­ta­vaa, sil­lä ve­ro­tuk­ses­sa pu­hu­taan sii­tä, kuka saa ja ke­nel­tä ote­taan. SDP:n nä­kö­kul­mas­ta ve­ro­po­liit­ti­sen ta­voit­teet ei­vät Finé­rin mu­kaan eden­neet va­li­tet­ta­vas­ti ku­lu­neel­la­kaan hal­li­tus­kau­del­la toi­vo­tul­la ta­val­la.

Syy­kin on sel­vä.

– Va­rak­kaim­pien etua aja­vil­la jär­jes­töil­lä ja yri­tyk­sil­lä on mo­nin­kym­men­ker­tai­nen mää­rä hei­dän etu­jaan aja­via asi­an­tun­ti­joi­ta. Ero nä­kyy niin lain­sää­dän­nön val­mis­te­lun kuu­le­mi­sis­sa kuin jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, Finér sa­noo ko­ke­muk­siin­sa poh­ja­ten.

Vaa­lien osal­ta Finér ke­hot­taa­kin ää­nes­tä­jiä poh­ti­maan sitä, mitä esi­mer­kik­si ko­koo­muk­sen esit­tä­mät leik­kaus­lis­tat tar­koit­ta­vat konk­reet­ti­ses­ti. Nii­tä miet­ties­sä voi to­sin me­net­tää yö­u­nen­sa.