Viime lokakuussa konkurssin tehnyt lomakeskus Huhmari on myyty kontiolahtelaiselle kiinteistöhuoltoon ja maanrakennukseen keskittyneelle Huoltolinkki Oy:lle.

Mar­kus Vää­nä­sen, Mi­ka­el Vää­nä­sen ja Hen­rik Vää­nä­sen omis­ta­ma yh­tiö os­ti Pol­vi­jär­vel­lä si­jait­se­van lo­ma­kes­kuk­sen vii­me vii­kol­la sen kon­kurs­si­pe­säl­tä ja SDP-omis­tei­sel­ta Kiin­teis­töyh­tiö Ka­ri­haa­ral­ta, ker­to­vat muun mu­as­sa Kar­ja­lai­nen ja Yle.

Kon­kurs­si­pe­sä kat­taa pää­ra­ken­nuk­sen kyl­py­löi­neen, kal­li­oon lou­hi­tun ra­vin­to­lan, va­jaat sata vuok­ra­mök­kiä sekä maa­ta noin 24 heh­taa­ria. Noin 9 500 ne­li­ön ra­ken­nus­kan­ta on vaih­te­le­vas­sa kun­nos­sa. Pää­ra­ken­nus ja osa mö­keis­tä oli kyl­mil­lään kon­kurs­si­pe­sän ai­ka­na. Osa mö­keis­tä kai­paa re­mon­toin­tia ja ener­gi­ain­ves­toin­te­ja­kin on edes­sä.

Tark­ko­ja suun­ni­tel­mia Huh­ma­rin tu­le­vai­suu­des­ta ei vie­lä ole, mut­ta uu­sien omis­ta­jien aja­tus on yh­dis­tää va­ki­tuis­ta ja va­paa-ajan asu­mis­ta. Huol­to­link­ki et­sii­kin mu­kaan mui­ta toi­mi­joi­ta. Alu­eel­la on muun mu­as­sa va­lais­tut la­dut, mi­ni­golf­kent­tä, pol­ku­au­to­ra­ta ja ten­nis­kent­tä sekä Höy­ti­äi­nen.

Yli 40 vuot­ta sit­ten pe­ru­te­tun lo­ma­kes­kuk­sen omis­ti ai­em­min Kiin­teis­töyh­tiö Ka­ri­haa­ra, jon­ka omis­taa puo­les­taan SDP:n lä­hiyh­tei­sö Työ­vä­en­leh­dis­tön kan­na­tu­syh­dis­tys. Kon­kurs­sin taus­tal­la oli ener­gi­an hin­nan nou­sun ai­heut­ta­ma kas­sak­rii­si. Huh­ma­rin lo­ma­kes­kus läm­pi­ää säh­köl­lä ja öl­jyl­lä.

Huh­ma­ri avat­tiin vi­ral­li­ses­ti hei­nä­kuun 16. päi­vä­nä vuon­na 1978, jol­loin ti­lat vih­ki käyt­töön pää­mi­nis­te­ri Ka­le­vi Sor­sa. 2000-lu­vul­la Huh­ma­ri oli jon­kin ai­kaa Poh­jois-Kar­ja­lan suu­rin lo­ma­kes­kus ja työl­lis­ti yli 50 hen­keä. Pai­kas­sa jär­jes­tet­tiin muun mu­as­sa So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön Veik­kauk­sen tuo­tois­ta so­si­aa­li­sin pe­rus­tein tu­ke­mia lo­mia.