Työvoimapulan sosiaali- ja terveystoimessa ei pitäisi olla kenellekään yllätys, jos on vähänkin perehtynyt vuosien mittaan kerättyyn ennakointitietoon. Tilanne on näkynyt hiljaisina signaaleina jo ainakin 20 vuotta.

It­se olen vies­ti­nyt asi­as­ta sään­nöl­li­ses­ti yli kym­me­nen vuo­den ajan. Vas­taus vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten oli, et­tä ”työn­te­ki­jöi­tä on jo­nok­si as­ti tu­los­sa”. Jo­non pää nä­kyi jo sil­loin, kun osa­si kat­soa esi­mer­kik­si las­ten mää­rää ja syn­ty­vyys­ti­las­to­ja. On­gel­ma ai­heu­tuu sii­tä, et­tä asi­oi­ta kat­so­taan lii­an lä­hel­tä ja lii­an ly­hy­el­lä pers­pek­tii­vil­lä. Tämä kos­kee koko yh­teis­kun­taa.

Tämä ly­hyt­nä­köi­syys kiin­nos­ti mi­nua niin pal­jon, et­tä sel­vi­tin, mi­ten Edus­kun­nan Tu­le­vai­suus­va­li­o­kun­nan mie­tin­nöis­sä ja ra­por­teis­sa on vuo­sien mit­taan en­na­koi­tu työ­voi­man ke­hi­tys­tar­pei­ta ja mi­ten en­na­koin­ti­tie­to on pää­tök­sen­te­os­sa huo­mi­oi­tu.

Tu­le­vai­suus­va­li­o­kun­nan mie­tin­nöis­sä ja ra­por­teis­sa 1990-lu­vul­la ko­ros­tui kes­kus­te­lu sii­tä, et­tä ko­neet vie­vät työ­pai­kat, mut­ta 2000-lu­vun alus­sa ky­sy­mys oli muut­tu­nut muo­toon: ”Kuka huo­leh­tii vält­tä­mät­tö­mis­tä pal­ve­lu­teh­tä­vis­tä tu­le­vai­suu­des­sa?” Muu­ta­man vuo­den ku­lut­tua kes­kus­tel­tiin sii­tä, et­tä ”Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan, mut­ta mo­ni­kult­tuu­ri­suus ai­heut­taa vas­tus­tus­ta.” 2010-lu­vul­la oi­val­let­tiin, et­tä ”maa­han­muu­ton li­sään­ty­mi­nen edel­lyt­tää kult­tuu­ri­o­saa­mis­ta ja su­vait­se­vai­suut­ta.”

Nyt 2020-lu­vul­la de­ba­toi­daan sii­tä, on­ko työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to uh­ka vai mah­dol­li­suus. Uh­ka­pu­het­ta on edel­leen pal­jon!

Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na ei ole hei­ken­tää pal­ve­lui­ta, vaan var­mis­taa pal­ve­lut uu­sien toi­min­ta­ta­po­jen avul­la.

Asi­as­ta on kes­kus­tel­tu ja työ­voi­ma­pu­laa en­na­koi­tu siis pit­kään. Sii­tä huo­li­mat­ta vii­me edus­kun­ta­kau­del­la Val­ti­on­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­ton tar­kas­tuk­ses­sa työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta to­det­tiin, et­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ös­sä on alet­tu ak­tii­vi­sem­min edis­tä­mään sote-alan työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa vas­ta vuo­den 2021 lo­pus­sa käyn­nis­ty­nees­sä ’Sote-alan riit­tä­vyy­den ja saa­ta­vuu­den’ -oh­jel­mas­sa. Val­ti­on­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­ton sel­vi­tyk­ses­sä STM:n toi­mi­jat to­te­si­vat, et­tä työ­voi­ma­pu­la tuli heil­le yl­lä­tyk­se­nä. Mi­nis­te­ri­ös­sä­kään ei siis ole pe­reh­dyt­ty tai otet­tu va­ka­vas­ti ole­mas­sa ole­vaa en­na­koin­ti­tie­toa.

Mie­les­tä­ni tämä ker­too sii­tä, et­tei en­na­koin­ti­tie­toa edel­leen­kään ar­vos­te­ta ei­kä tie­to­pe­rus­tei­suus oh­jaa pää­tök­sen­te­koa. Sama asia nä­kyy Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la pal­ve­lu­ver­kos­ta käy­tä­väs­sä kes­kus­te­lus­sa niis­sä pu­heen­vuo­rois­sa, jois­sa vas­tus­te­taan muu­tok­sia pal­ve­lui­den to­teut­ta­mis­ta­paan.

Tie­to­pe­rus­tei­ses­ti ja en­na­koin­ti­tie­toa hyö­dyn­tä­en voi­daan to­de­ta, et­tei meil­lä ole va­raa jat­kaa ”niin kuin en­nen­kin on teh­ty”. Tar­vit­sem­me uu­den­lais­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria ja uu­del­la ta­val­la jär­jes­tet­ty­jä pal­ve­lui­ta, jot­ta pal­ve­lut voi­daan var­mis­taa kai­kil­le maa­kun­nan asuk­kail­le. Il­man työn­te­ki­jöi­tä ei ole pal­ve­lui­ta­kaan. Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na ei ole hei­ken­tää pal­ve­lui­ta, vaan var­mis­taa pal­ve­lut uu­sien toi­min­ta­ta­po­jen avul­la.

Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen

P-K:n hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton pj.