Syrjäsalmella rakennetaan parhaillaan uutta ratasiltaa lähelle vanhaa, käytössä olevaa siltaa.

Ra­ken­nus­töi­den yh­tey­des­sä van­has­sa sil­las­sa on ha­vait­tu lii­ket­tä ja sil­lal­le on ase­tet­tu no­peus­ra­joi­tus.

Ki­teel­lä si­jait­se­van Syr­jä­sal­men sil­lan yli kul­kee Jo­en­suun ja Imat­ran vä­li­nen vil­kas ra­ta­o­suus. Van­ha sil­ta on tu­los­sa elin­kaa­ren­sa pää­hän ja käyn­nis­sä on uu­den sil­lan ra­ken­ta­mis­työt. Työt al­koi­vat tam­mi­kuus­sa 2023.

Paa­lu­tuk­sen ai­ka­na van­has­sa sil­las­sa on ha­vait­tu lii­ket­tä yli Väy­lä­vi­ras­ton mää­rit­te­le­mien raja-ar­vo­jen.

Väy­lä­vi­ras­ton te­ke­män kat­sel­muk­sen pe­rus­teel­la sil­ta on edel­leen va­kaa, mut­ta sil­lan ylit­tä­väl­le lii­ken­teel­le on ase­tet­tu no­peus­ra­joi­tus 30 km/h (nor­maa­lis­ti hen­ki­lö­ju­nien no­peus­ra­joi­tus on 80 km/h ja ta­va­ra­ju­nien 60 km/h). Sil­lan ti­lan­net­ta seu­ra­taan jat­ku­vas­ti.

Uu­den sil­lan on tar­koi­tus val­mis­tua vuo­den 2024 lop­puun men­nes­sä.