Suomen Messusäätiön rahoittaman 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinnon sai tänä vuonna Kiteen Mato ja Multa Oy, joka on pioneeri meriruokon hyödyntämisessä kuivikkeena ja kasvualustana.

Toi­min­ta vä­hen­tää ra­vin­ne­kuor­mi­tus­ta me­res­sä. Ruo­ko on no­pe­a­kas­vui­nen kas­vi, joka si­too te­hok­kaas­ti hiil­tä. Kun ruo­ko­poh­jai­sil­la tuot­teil­la voi­daan kor­va­ta tur­ve­poh­jai­sia tuot­tei­ta, käy­tön hii­li­ja­lan­jäl­ki pie­ne­nee huo­mat­ta­vas­ti. Sa­mal­la saa­daan ruo­ko­jen ra­vin­teet kier­toon. Pal­kin­to ja­et­tiin Vene 24 Båt -mes­suil­la Itä­me­ri-päi­vä­nä per­jan­tai­na 16.2.2024.

Pal­kin­nol­la tah­do­taan vuo­sit­tain kiin­nit­tää huo­mi­o­ta Itä­me­ren ti­laan ja pal­ki­ta taho, joka on teh­nyt ar­vo­kas­ta työ­tä ym­pä­ris­tön hy­väk­si. Suo­men Mes­su­sää­ti­ön ra­ha­pal­kin­to an­ne­taan Vene Båt -mes­su­jen yh­tey­des­sä vuo­sit­tain hen­ki­löl­le, ryh­mäl­le, yh­tei­söl­le tai yri­tyk­sel­le, joka on ke­hit­tä­nyt in­no­vaa­ti­on, aja­tus­mal­lin tai kei­non, joka vai­kut­taa me­rien eko­lo­gi­sen ti­lan pa­ran­tu­mi­seen, tuo Suo­mel­le po­si­tii­vis­ta ima­goa ja jos­ta voi ke­hit­tyä kan­sain­vä­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vä tuo­te tai pal­ve­lu.

Tänä vuon­na pal­kin­nos­ta ki­sa­si­vat mes­suil­la Ki­teen Mato ja Mul­ta Oy:n me­ri­ruo­kon hyö­dyn­tä­mi­nen, Muo­vi­te­ol­li­suus ry:n koor­di­noi­ma Ki­Mu­Ra-reit­ti ja Su­kel­lus­seu­ra H2O:n me­ri­a­jo­kasp­ro­jek­ti.

Raa­ti päät­ti voit­ta­jas­ta ly­hyi­den pitc­haus­ten pe­rus­teel­la. Pää­tös voit­ta­jas­ta oli yk­si­mie­li­nen. Raa­ti pe­rus­te­li pää­tös­tään sil­lä, et­tä Ki­teen Mato ja Mul­ta Oy:n tuo­te on pit­kä­kes­toi­sen ke­hi­tyk­sen jäl­keen nyt val­mis ja skaa­lat­ta­vis­sa.