Joensuun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen, että Joensuun seurakuntayhtymän julkaisema Kirkkotie-lehti tulee ilmestymään vuoden 2024 alusta alkaen 5–6 kertaa vuodessa nykyisten 11 numeron sijaan.

Pää­tök­seen vai­kut­ti­vat muun mu­as­sa ko­hon­neet pai­no- ja ja­ke­lu­kus­tan­nuk­set, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vies­tin­nän hen­ki­lö­re­surs­sit sekä al­ku­vuon­na teh­dys­tä lu­ki­ja­tut­ki­muk­ses­ta saa­dut tu­lok­set. Lu­ki­ja­tut­ki­muk­sen mu­kaan pa­pe­ri­leh­tien mer­ki­tys on vä­hen­ty­nyt ja lä­hes kaik­ki ikä­luo­kat et­si­vät tie­toa en­tis­tä enem­män ver­kos­ta ja so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­ta.

Kirk­ko­tie-leh­den tait­to-, pai­no- ja ja­ke­lu­so­pi­muk­sen kil­pai­lu­tus käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2023 yh­teis­työs­sä Poh­jois-Kar­ja­lan han­kin­ta­toi­men kans­sa.