Joensuun seurakunta järjestää kesäkassikeräyksen, jonka avulla tuetaan apua tarvitsevia vähävaraisia.

Ke­räyk­seen voi osal­lis­tua lah­joit­ta­mal­la va­ki­o­si­säl­töi­siä ke­sä­kas­se­ja, jot­ka di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät toi­mit­ta­vat avun tar­pees­sa ole­vil­le.

Yh­den kas­sin si­säl­tö on ar­vol­taan noin 30 eu­roa, ja se si­säl­tää muun mu­as­sa kau­ra­hiu­ta­lei­ta, ma­ka­ro­nia, ton­ni­ka­laa ja säi­ly­ke­li­ha­pyö­ry­köi­tä. Kas­sit säi­ly­te­tään huo­neen­läm­mös­sä, ja tuot­tei­den päi­väys­ten tu­lee riit­tää ke­sän yli.

Ke­sä­kas­sit tu­lee toi­mit­taa Jo­en­suun seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sel­le (Kirk­ko­ka­tu 28) ajal­la 1.–16.6.2023. Kas­se­ja vas­taa­no­te­taan en­sim­mäi­sen ker­rok­sen neu­von­nas­sa ma–to kel­lo 9–11 ja 12–15 sekä pe kel­lo 9–12.