Joensuun kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10. kesäkuuta kaupunginjohtaja Jere Penttilän esitystä talouden sopeutuksesta ja kouluverkosta.

Hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tyk­ses­tä poi­ke­ten, et­tä Py­hä­se­län lu­kio ja Suh­mu­ran kou­lu jat­ka­vat. Li­säk­si hal­li­tus pois­ti omas­ta esi­tyk­ses­tään Mu­ta­lan kou­lun lak­kaut­ta­mi­sen ja esit­tää, et­tä Mu­ta­lan, Ut­ran ja Ran­ta­ky­län alu­ei­den kou­lu­rat­kai­suun pa­la­taan Ut­ran kou­lun tar­ve­sel­vi­tyk­sen laa­din­nan yh­tey­des­sä. Myös ny­kyi­sen mal­lin mu­kai­nen eng­lan­ti­pai­not­tei­nen ope­tus jat­kuu Ka­ner­va­lan kou­lun lak­kau­tu­es­sa.

Myös var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lut jat­ku­vat Tuu­po­vaa­ras­sa, Ui­ma­har­jus­sa ja Niit­ty­lah­den­ran­nas­sa ja il­ta- ja vii­kon­lop­pu­hoi­to säi­lyy Enos­sa ei­kä kou­lu­lais­ten il­ta­päi­vä­toi­min­nan paik­ka­mää­rää pie­nen­ne­tä.

Uu­det pi­tä­jä­pal­ve­lu­pis­teet si­säl­tä­vät ai­na­kin asi­a­kas- ja tu­ki­pal­ve­lui­ta sekä kir­jas­to­pal­ve­lui­ta, ei­kä kiin­tei­tä kir­jas­to­ja lak­kau­te­ta, vaan ke­hi­te­tään oma­toi­mi­kir­jas­toik­si.

Lii­kun­ta­paik­ko­jen osal­ta hal­li­tus esit­tää, et­tä lii­kun­ta­joh­ta­ja tuo ver­kos­ton ko­ko­nai­suu­te­na kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le pää­tet­tä­väk­si, ja nuo­ri­so­pal­ve­lut säi­ly­vät Ui­ma­har­jus­sa, Kiih­te­lys­vaa­ras­sa ja Tuu­po­vaa­ras­sa, sa­moin nuor­ten työ­pa­ja­toi­min­ta ja ke­sä­työl­lis­tä­mi­nen säi­ly­vät en­nal­laan sekä yh­tei­sö­ta­lo Sa­ta­man toi­min­not tur­va­taan ja kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­ko­ko­ra­jat py­sy­vät en­nal­laan.

Tak­so­ja ja mak­su­ja hal­li­tus esit­tää nos­tet­ta­vak­si enin­tään inf­laa­ti­on vai­ku­tuk­sen ver­ran tai kah­del­la pro­sen­til­la vuo­sit­tain. Hal­li­tus pois­ti omas­ta esi­tyk­ses­tään van­ho­jen alu­ei­den ton­tin­vuok­rien päi­vit­tä­mi­sen. Ve­ro­tus py­ri­tään pi­tä­mään 21 suu­rim­man kau­pun­gin me­di­aa­ni­ta­sos­sa.

– Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esit­tä­mien muu­tos­ten tark­kaa vuo­sit­tais­ta eu­ro­vai­ku­tus­ta ei ole vie­lä pys­tyt­ty ar­vi­oi­maan, mut­ta kar­ke­as­ti las­ket­tu­na so­peu­tus­po­ten­ti­aa­li pie­ne­nee al­ku­pe­räi­ses­tä 20 mil­joo­nas­ta noin 13,5 mil­joo­naan. Ta­lous tu­lee saa­da ta­sa­pai­noon, jo­ten tämä osuus on löy­det­tä­vä jos­tain muu­al­ta, to­te­aa Jo­en­suun kau­pun­gin­joh­ta­ja Jere Pent­ti­lä.

Kau­pun­gin­val­tuus­to kä­sit­te­lee so­peu­tuk­sen lin­jauk­sia maa­nan­tai­na 17. ke­sä­kuu­ta.