Karelia-ammattikorkeakoulu on pitkäjänteisesti kehittänyt ääniteknisiin mittauksiin liittyvää osaamistaan ja palveluitaan.

Eri­kois­tu­mi­nen al­koi ra­ken­nus­tek­ni­sis­tä tut­ki­muk­sis­ta ja 2021 toi­min­ta ke­hit­tyi yri­tyk­sil­le tar­jot­ta­vik­si ak­k­re­di­toi­duik­si kent­tä­mit­tauk­sik­si. Ka­re­lia on­kin ai­nut jul­ki­nen ak­k­re­di­toi­tu­ja akus­tii­kan kent­tä­mit­tauk­sia Suo­mes­sa tar­jo­a­va taho. Tämä ke­hi­tys­kul­ku on nyt joh­ta­nut ko­ko­naan uu­den akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­ri­on pe­rus­ta­mi­seen Jo­en­suu­hun.

Akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­ri­on sy­dän on ää­ni­mit­taus­s­tu­dio, joka mah­dol­lis­taa ma­te­ri­aa­lien ja ra­ken­nu­so­sien il­ma­ää­ne­ne­ris­tä­vyy­den mit­taa­mi­sen stan­dar­din mu­kai­ses­sa la­bo­ra­to­ri­oym­pä­ris­tös­sä. Suu­rim­mat tes­tat­ta­vat ko­e­ra­ken­teet voi­vat ol­la kool­taan 2,5 met­riä x 2,5 met­riä. Tes­tiym­pä­ris­tö mah­dol­lis­taa ra­ken­nu­so­sien, ma­te­ri­aa­lien sekä eri­lais­ten ta­lo­tek­nis­ten kom­po­nent­tien akus­ti­sen toi­mi­vuu­den ke­hi­tys- ja tes­taus­työn.

Akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­ri­on ava­jai­sia vie­te­tään tors­tai­na 23.5.2024.

Akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rio tu­lee tu­ke­maan Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mi­so­saa­mis­ta sekä maa­kun­nan yri­tyk­siä liit­ty­en tuo­te­ke­hi­tys- tai tes­taus­tar­pei­siin. Ma­te­ri­aa­lien ja ra­ken­nu­so­sien akus­tis­ten omi­nai­suuk­sien mit­taus­tar­ve on yleis­tä mo­nel­la alal­la osa­na tuo­te­ke­hi­tys­tä ja jos­kus se on jopa edel­ly­tys tuot­tei­den mark­ki­noil­le saa­mi­sek­si.

Nyt pe­rus­tet­tu akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rio si­jait­see Jo­en­suun Ka­ner­va­las­sa Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun vuok­raa­mis­sa ti­lois­sa. Sa­maan yh­tey­teen siir­ty­vät myös Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ener­gi­a­tek­nii­kan tes­tau­sym­pä­ris­töt.

Akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­ri­on ava­jai­sia vie­te­tään tors­tai­na 23.5.2024.