Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueet sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kampanjoivat yhdessä kuntien ja yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa sen puolesta, ettei alkoholia tai muitakaan päihteitä pidä välittää alaikäisille.

Al­ko­ho­lin tai ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den vä­lit­tä­mi­nen alai­käi­sel­le on ai­na ri­kos. Ai­he on nyt eri­tyi­sen ajan­koh­tai­nen, kun kou­lu­jen ja op­pi­lai­tos­ten päät­tä­jäi­set lä­hes­ty­vät.

Tut­ki­mus­ten va­los­sa nuo­ri saa al­ko­ho­lia per­he­pii­ris­tä huol­ta­jil­ta ja täy­si-ikäi­sil­tä si­sa­ruk­sil­ta sekä ka­ve­reil­taan, vaik­ka so­si­aa­li­sen me­di­an roo­li päih­tei­den han­kin­nan ka­na­va­na on kas­va­nut. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos muis­tut­taa huol­ta­jia, et­tä päih­tei­den saan­ti so­mes­ta on help­poa, kun nuo­rel­la on käy­tös­sään pu­he­lin ja ylei­set vies­ti­pal­ve­lut, esi­mer­kik­si Snapc­hat.

– Al­ko­ho­lia, ni­ko­tii­ni­tuot­tei­ta ja huu­mei­ta saa hel­pos­ti os­toil­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la, mut­ta myös myyn­ti-il­moi­tuk­set ovat ar­ki­päi­väi­siä. Nuor­ten ei tar­vit­se it­se edes teh­dä aloi­tet­ta, vaan so­me­vir­taan il­mes­tyy eri­lai­sia tuot­tei­den myyn­ti-il­moi­tuk­sia ja ha­ki­jak­si il­moit­tau­tu­via hen­ki­löi­tä. Hou­ku­tus päih­tei­den­käyt­töön on ai­na liit­ty­nyt päät­tä­jäi­siin so­si­aa­li­sen pai­neen vuok­si, mut­ta some on tuo­nut tä­hän­kin il­mi­öön oman li­sä­maus­teen­sa. Huol­ta­jan tu­li­si opas­taa nuor­ta so­men käyt­töön sekä ol­la kiin­nos­tu­nut sii­tä, mitä toi­min­to­ja nuo­ri käyt­tää ja tar­vit­ta­es­sa ra­ja­ta nii­tä, oh­jeis­taa ri­kos­ko­mi­sa­rio Min­na Väis­tö Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

Li­sä­tie­toa: ehyt.fi/ha­ke­mat­ta­pa­ras