Joensuussa Enon ja Tuupovaaran alueilla sekä Ilomantsissa on otettu käyttöön uudet kalojen käyttörajoitukset ja -suositukset 1.6.2024 alkaen.

Uu­det käyt­tö­ra­joi­tuk­set ja -suo­si­tuk­set poh­jau­tu­vat nyt saa­tui­hin ja ai­kai­sem­piin tu­lok­siin. Ka­lo­jen elo­ho­pe­a­val­von­ta­han­ke koh­dis­tet­tiin ve­sis­töi­hin, jois­sa on ai­em­min an­net­tu käyt­tö­ra­joi­tuk­sia ja -suo­si­tuk­sia ka­lo­jen si­säl­tä­mien elo­ho­pe­a­pi­toi­suuk­sien vuok­si. Li­säk­si ka­la­näyt­tei­tä tut­kit­tiin ve­sis­töis­tä, jois­sa on ai­em­min il­men­nyt kor­ke­ah­ko­ja elo­ho­pe­a­pi­toi­suuk­sia.

Ka­la­näyt­tei­tä ke­rät­tiin 32 ve­sis­tös­tä Jo­en­suun (Enon ja Tuu­po­vaa­ran pi­tä­jät), Nur­mek­sen ja Liek­san kau­pun­geis­ta sekä Ilo­mant­sin, Rääk­ky­län, Li­pe­rin ja Juu­an kun­nis­ta. Tut­kit­ta­via ka­la­la­je­ja oli­vat ah­ven, hau­ki, made ja kuha. Ka­lo­jen elo­ho­pe­a­pi­toi­suus­ra­ja-ar­vo­jen yli­tyk­siä oli 18 ve­sis­tö­a­lu­eel­la. Käyt­tö­ra­joi­tuk­sia ei ase­tet­tu Liek­san, Nur­mek­sen, Juu­an, Rääk­ky­län ja Li­pe­rin alu­eel­le.

EU-ase­tuk­sen mu­kaan elin­tar­vik­kee­na käy­tet­tä­vän ka­lan elo­ho­pe­a­pi­toi­suus ei saa ylit­tää 0,5 mil­lig­ram­maa ki­los­sa ka­lan tuo­re­pai­noa koh­ti las­ket­tu­na. Hau­el­le pi­toi­suus­ra­jak­si on ase­tet­tu 1,0 mg/kg tuo­re­pai­nos­ta.

Val­von­ta­hank­keen ra­hoit­ta­ji­na toi­mi­vat Poh­jois-Kar­ja­lan Ym­pä­ris­tö­ter­veys, Vat­ten­fall Oy/ Säh­kön­tuo­tan­to, Stora En­so Oyj Eno­cell Mill, Met­sä­hal­li­tus, Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kö Oy, Kuur­nan Voi­ma Oy, Tor­na­tor Oy, UPM Ener­gy Oy, Ki­tee-Jä­nis­jo­en ka­la­ta­lou­sa­lue, Koi­te­reen ka­la­ta­lou­sa­lue, Pie­li­sen-Kar­ja­lan ka­la­ta­lou­sa­lue, Val­ti­mon ka­la­ta­lou­sa­lue, Ori­ve­den ka­la­ta­lou­sa­lue, Koi­ta­jo­en ka­la­ta­lou­sa­lue, Ilo­mant­sin, Rääk­ky­län, Li­pe­rin ja Juu­an kun­nat sekä Jo­en­suun, Liek­san ja Nur­mek­sen kau­pun­git.