Lieksan, Nurmeksen ja Juuan suun terveydenhuollon ajanvarauskirjeissä on ollut virheellinen teksti­vies­ti­pe­ruu­tus­numero.

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue – Siun sote pyy­tää asi­ak­kai­ta tar­kis­ta­maan, et­tä käy­tös­sä on oi­kea pu­he­lin­nu­me­ro teks­ti­vies­ti­pe­ruu­tuk­sia var­ten. Ajan pe­ru­mi­nen teks­ti­vies­til­lä on mah­dol­lis­ta Liek­sas­sa, Nur­mek­ses­sa ja Juu­as­sa nu­me­roon 050 902 3780.

On­nis­tu­nees­ta teks­ti­vies­ti­pe­ruu­tuk­ses­ta asi­a­kas saa vah­vis­tus­vies­tin. Jos asi­a­kas on pe­ru­nut ajan mut­ta ei ole saa­nut asi­as­ta vah­vis­tus­vies­tiä, hän­tä pyy­de­tään pe­ru­maan ai­ka uu­des­taan teks­ti­vies­til­lä nu­me­roon 050 902 3780. Asi­a­kas voi pe­rua ajan myös soit­ta­mal­la Liek­san, Nur­mek­sen ja Juu­an ajan­va­rauk­sen alu­eel­li­seen pal­ve­lu­nu­me­roon 013 330 2434.

Oi­kea teks­ti­vies­ti­pe­ruu­tus­nu­me­ro on 050 902 3780.

Teks­ti­vies­ti­pe­ruu­tuk­set pu­re­taan maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 8–15 ja per­jan­tai­sin kel­lo 8–14.

Näin pe­rut ajan­va­rauk­sen ham­mas­hoi­to­laan: Il­moi­ta ajan­va­rauk­sen pe­ru­mi­ses­ta ham­mas­hoi­to­laan. Ker­ro, ke­nel­le ai­ka on va­rat­tu, kaik­ki etu­ni­met ja su­ku­ni­mi. An­na syn­ty­mä­ai­ka il­man hen­ki­lö­tun­nuk­sen lop­puo­saa. Ker­ro ajan­va­rauk­sen päi­vä­mää­rä ja kel­lo­nai­ka. Il­moi­ta, mi­hin ham­mas­hoi­to­laan ai­ka on va­rat­tu.

Tar­kem­mat oh­jeet teks­ti­vies­ti­pe­ruu­tuk­ses­ta on Siun so­ten net­ti­si­vuil­la: Suun ja ham­pai­den ter­vey­den­huol­to - siun­so­te.fi.

Pa­hoit­te­lem­me ti­lan­tees­ta mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­nut­ta vai­vaa.