Osana ensi vuoden alusta käynnistyvää Pohjois-Karjalan yhteistä työllisyysalueta jokaiseen kuntaan perustetaan oma työllisyyden palvelupiste.

Pal­ve­lu­pis­teet luo­daan tänä ke­vää­nä käyn­nis­ty­neen TNO Poh­jois-Kar­ja­la -ryh­mä­hank­keen puit­teis­sa. Eu­roo­pan uni­o­nin osa­ra­hoit­ta­mas­sa hank­kees­sa ovat yh­dis­tä­neet voi­man­sa Jo­en­suun kau­pun­ki, Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Poh­jois-Kar­ja­lan kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä Ri­ve­ria, Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu ja Ras­tor-ins­ti­tuut­ti ry.

Pis­tei­den toi­min­ta käyn­nis­tyy kai­kis­sa kun­nis­sa elo­kuus­sa.