Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 22.–28. maaliskuuta ja ennakkoon voi äänestää missä äänestyspaikassa haluaa.

Jo­en­suus­sa ko­keil­laan uu­te­na vaih­to­eh­to­na liik­ku­vaa ää­nes­tys­paik­kaa, kir­jas­to­au­toa, jos­sa voi ää­nes­tää en­si vii­kon­lop­pu­na Ko­ve­ros­sa, Uk­ko­las­sa ja Lou­hi­o­jal­la.

Liik­ku­val­la ää­nes­tys­pai­kal­la on kol­me py­säk­kiä. En­sim­mäi­nen on Ko­ve­ron nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la osoit­tees­sa Ko­ve­ron­tie 7, jos­sa voi ää­nes­tää lau­an­tai­na 25. maa­lis­kuu­ta kel­lo 10–13. Sun­nun­tai­na 26. päi­vä voi ää­nes­tää kel­lo 10–13 Uk­ko­lan ky­lä­ta­lol­la osoit­tees­sa Ru­ka­ve­den­tie 7 ja Lou­hi­o­jan kou­lul­la Opin­pol­ku 8:ssa kel­lo 14–17.

– Ää­nes­ty­sa­lu­eet muut­tui­vat hie­man näis­sä vaa­leis­sa ja liik­ku­van ää­nes­tys­pai­kan py­sä­kit va­li­koi­tu­vat paik­kaa­maan var­si­nai­se­na ää­nes­tys­päi­vä­nä pois jää­nei­tä paik­ko­ja, ker­too kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan sih­tee­ri, asi­a­kir­ja­hal­lin­to­pääl­lik­kö An­ne Lip­po­nen.

Kir­jas­to­au­ton li­säk­si Jo­en­suus­sa on uu­si en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ka yli­o­pis­ton Ca­re­lia-sa­lin ala-au­las­sa osoit­tees­sa Yli­o­pis­to­ka­tu 4. Siel­lä voi ää­nes­tää kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na 22.–23. maa­lis­kuu­ta kel­lo 10–17 sekä maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na 27.–28. maa­lis­kuu­ta kel­lo 10–18.

Pel­käs­tään Jo­en­suus­sa on liik­ku­va ää­nes­tys­paik­ka mu­kaan lu­kien 14 en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa. Var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä 2. huh­ti­kuu­ta on ää­nes­tet­tä­vä sii­nä vaa­li­pai­kas­sa, joka on ker­rot­tu ko­tiin pos­ti­te­tus­sa il­moi­tus­kor­tis­sa tai suo­mi.fi-pal­ve­lus­sa.