Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut laajan peruskorjauksen Joensuun virastotalossa osoitteessa Kauppakatu 40.

Pe­rus­kor­jauk­sen yh­tey­des­sä ra­ken­nuk­seen on to­teu­tet­tu val­ti­on toi­mi­joi­den yh­tei­nen asi­a­kas­pal­ve­lu, yh­teis­käyt­töi­nen ko­kous- ja au­la­pal­ve­lu­a­lue au­la­pal­ve­lui­neen sekä ny­ky­ai­kai­sia työ­ti­lo­ja ja työ­kah­vi­lat.

Uu­dis­te­tun vi­ras­to­ta­lon toi­mis­to­ti­lo­jen käyt­tä­jik­si tu­le­vat Pal­keet, Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus ja TE-toi­mis­to, Tul­li, Itä-Suo­men Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to, Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­to, Maan­mit­taus­lai­tos, Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus, Bu­si­ness Fin­land ja Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to. Ti­lois­sa tu­lee työs­ken­te­le­mään noin 600 hen­ki­löä.

Pe­rus­kor­jauk­ses­sa on uu­sit­tu vuon­na 1990 val­mis­tu­neen ra­ken­nuk­sen koko ta­lo­tek­niik­ka, si­säl­tä­en il­man­vaih­don, säh­köt, vesi- ja vie­mä­ri­put­ket sekä ra­ken­nuk­sen sa­la­o­jat, pe­rus­tus­ten kos­teu­se­ris­tyk­set, ve­si­ka­tot ja ik­ku­nat. Si­sä­o­lo­suh­tei­ta on ke­hi­tet­ty pa­ran­ta­mal­la ää­ni­se­ris­tys­tä, akus­tiik­kaa ja läm­pö­o­lo­suh­tei­ta. Ra­ken­ta­mi­sen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat 22 mil­joo­naa eu­roa. Ti­lat on suun­ni­tel­lut Ar­ca­dia Oy Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to, ja pää­u­ra­koin­nis­ta on vas­tan­nut WSP Fin­land Oy.

Ra­ken­nus­kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa kiin­teis­tön omis­ta­ja­na Se­naat­ti-kiin­teis­töt. Toi­min­ta vi­ras­to­ta­los­sa al­kaa 20. hel­mi­kuu­ta.