Joensuun ratapihan neljä vuotta kestäneet parannustyöt valmistuvat kesäkuun alussa. Kolmiosainen ratapiha on uudistettu kauttaaltaan, jotta se vastaisi nykypäivän tarpeita ja liikennöinnin vaatimuksia.

Nyt pe­rin­poh­jai­ses­ti uu­dis­tet­tu ra­ta­pi­ha on tur­val­li­sem­pi ja toi­mi­vam­pi, ja se vas­taa pa­rem­min kas­va­van lii­ken­teen tar­pei­siin.

– Ra­ta­pi­han uu­dis­tus oli mit­ta­va urak­ka, sil­lä uu­sim­me käy­tän­nös­sä kai­ken van­hen­tu­neis­ta tur­va­lait­teis­ta käyt­töi­kän­sä pää­hän tul­lei­siin ra­ta­ra­ken­tei­siin. Lii­ken­ne on nyt tur­val­li­sem­paa, var­mem­paa ja täs­mäl­li­sem­pää. Sa­mal­la kun­nos­sa­pi­don kus­tan­nuk­set las­ke­vat, sa­noo hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jet­ro Ma­ti­lai­nen Väy­lä­vi­ras­tos­ta.

Lii­ken­teen tur­val­li­suus ja su­ju­vuus Jo­en­suun ra­ta­pi­hal­la pa­ra­ne­vat mer­kit­tä­väs­ti uu­sien tie­to­tek­nis­ten tur­va­lait­tei­den ja opas­ti­mien an­si­os­ta.

Myös ra­ta­pi­han toi­mi­vuut­ta pa­ran­net­tiin mo­nin ta­voin: ra­dan ra­ken­teet ja vaih­teet uu­sit­tiin, ra­ta­ge­o­met­ri­aa muu­tet­tiin, rai­tei­ta säh­köis­tet­tiin ja va­lais­tus päi­vi­tet­tiin ny­kys­tan­dar­dien mu­kai­sek­si.

Mat­kus­ta­jien nä­kö­kul­mas­ta mer­kit­tä­vin muu­tos on ase­man ra­ta­pi­han uu­dis­ta­mi­nen es­teet­tö­mäk­si. Ase­mal­le ra­ken­net­tiin uu­si yli­käy­tä­vä ja his­sit, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tur­val­li­sen ja es­teet­tö­män siir­ty­mi­sen lai­tu­ril­ta toi­sel­le.

Hen­ki­lö­lii­ken­teen lai­tu­rit uu­dis­tet­tiin ja ko­ro­tet­tiin, mikä hel­pot­taa ju­niin nou­se­mis­ta myös pyö­rä­tuo­lil­la ja las­ten­vau­nu­jen kans­sa mat­kus­ta­vil­le. Myös mat­ka­ket­jut muu­al­le Suo­meen su­ju­vat nyt jou­he­vam­min.

Hank­keen kus­tan­nuk­set oli­vat noin 83 mil­joo­naa eu­roa.