Tammikuussa esiteltyyn konsulttiyhtiö FCG Oy:n laatimaan Joensuun kouluverk­ko­e­si­tykseen on tullut muutoksia.

Kas­va­tus- ja kou­lu­tus­lau­ta­kun­nal­le pää­tet­tä­väk­si val­mis­tel­lus­sa vi­ran­hal­ti­ja­e­si­tyk­ses­sä Re­ki­vaa­ran kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta siir­re­tään vuo­teen 2027 ja Iik­sen­vaa­ran kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta vuo­teen 2027. Li­säk­si esi­tyk­ses­sä säi­ly­te­tään Pa­ta­luo­don ala­kou­lu, mikä toi­si muu­tok­sia op­pi­laak­si­ot­to­ra­joi­hin Mu­ta­lan, Ran­ta­ky­län ja Ut­ran alu­eil­la.

Py­hä­se­län lu­ki­on osal­ta lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään, et­tei lu­ki­oon ote­ta uu­sia op­pi­lai­ta yh­teis­haus­ta 2025 al­ka­en ja lu­ki­on toi­min­ta päät­tyy, kun opis­ke­li­jat mah­tu­vat Yh­teis­kou­lun ja Ly­se­on lu­ki­oi­hin, vii­meis­tään 2027 päät­teek­si.

Ai­ka­tau­lu­jen siir­rot vii­väs­tyt­tä­vät sääs­tö­jä.

FCG:n sel­vi­tyk­ses­sä Pa­ta­luo­don kou­lun osuus oli sel­vi­tyk­ses­sä 335 000 eu­roa vuo­des­sa. Re­ki­vaa­ran ja Iik­sen­vaa­ran ai­ka­tau­lu­jen siir­rot vii­väs­tyt­tä­vät sääs­tö­jä. Sel­vi­tyk­sen mu­kaan esi­te­tyt kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­set vä­hen­täi­si­vät opet­ta­jien ja kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­jien teh­tä­viä 44 hen­ki­lö­työ­vuot­ta. Sa­ma­na ajan­jak­so­na hen­ki­lö­kun­taa elä­köi­tyy noin 120, jo­ten lak­kau­tuk­set ei­vät ai­heut­tai­si ir­ti­sa­no­mi­sia. Kou­lu­jen lak­kau­tu­mis­ten seu­rauk­se­na vä­he­ne­vän hen­ki­lös­tön mää­rä on suh­tees­sa pie­nem­pi kuin op­pi­lai­den mää­rän vä­hen­ty­mi­nen sa­mal­la ajan­jak­sol­la.

– Tämä tar­koit­taa, et­tä esi­tet­ty­jen kou­lu­jen lak­kaut­ta­mis­ten jäl­keen opet­ta­jia ja kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­jia oli­si kou­luis­sa ny­kyis­tä enem­män op­pi­lai­den mää­rään suh­teu­tet­tu­na. Tii­viim­mäs­sä kou­lu­ver­kos­sa myös ter­vey­den­hoi­ta­jat, ku­raat­to­rit ja psy­ko­lo­git oli­si­vat use­am­pa­na päi­vä­nä läs­nä kou­lus­sa. Eli lap­sil­la oli­si enem­män ai­kui­sia ym­pä­ril­lään kou­lu­päi­vien ai­ka­na, to­te­aa kou­lu­tus- ja nuo­ri­so­joh­ta­ja Aa­tu Mus­to­nen.

Kas­va­tus- ja kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan on mää­rä päät­tää vi­ran­hal­ti­joi­den kou­lu­verk­ko­e­si­tyk­ses­tä 14.5. ja kau­pun­gin­val­tuus­ton 17.6.

Yhtiöiden yhdistämisiä

FCG:n sel­vi­tyk­ses­sä suo­si­tel­laan myös Jo­en­suun kau­pun­gin yh­ti­öi­den yh­dis­tä­mi­siä. Sel­vi­tyk­ses­sä eh­do­te­taan, et­tä kau­pun­ki myy Itä-Suo­men Lii­kun­ta­o­pis­to Oy:n eli IS­LO:n osak­keet ko­ko­nai­suu­des­saan Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lul­le, Jo­en­suun Ko­dit ja El­li fuu­si­oi­daan yh­dek­si yh­ti­ök­si ja Tie­de­puis­ton omis­tus ja toi­min­ta siir­re­tään Bu­si­ness Jo­en­suul­ta Yri­tys­kiin­teis­töil­le.

Li­säk­si FCG:n sel­vi­tyk­ses­sä eh­do­te­taan, et­tä py­sä­köin­tiä var­ten pe­rus­te­taan uu­si ope­ra­tii­vi­nen yh­tiö ja py­sä­köin­ti­toi­min­ta eriy­te­tään kiin­teis­tö­jen omis­tuk­ses­ta. Pol­kan osal­ta FCG suo­sit­taa pi­kais­ta neu­vot­te­lua hy­vin­voin­ti­a­lu­een kans­sa yh­ti­ön hin­noit­te­lu­käy­tän­nöis­tä tai yh­ti­ös­tä ir­tau­tu­mis­ta.

Jär­jes­te­ly­jen li­säk­si FCG eh­dot­taa osin­ko­jen nos­ta­mis­ta sekä vuok­rien tar­kas­ta­mis­ta. Eh­do­tus­ten tuo­mat ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set ovat yh­ti­öi­den jär­jes­te­lyi­den osal­ta vuo­sit­tain 1 896 000 eu­roa ja eh­do­tus ker­ta­luon­toi­sek­si osin­ko­e­räk­si 1 500 000 eu­roa. Ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set on tuo­tu jul­ki jo ai­em­min ja las­ket­tu osak­si ta­lou­den so­peu­tuk­sen ko­ko­nai­suut­ta.

– Ta­lou­den so­peu­tuk­ses­sa jou­du­taan myl­lää­mään läpi koko kau­pun­gin toi­min­ta kou­lu­ja ja päi­vä­ko­te­ja myö­ten, jo­ten nyt on oi­kea ai­ka rat­kais­ta myös yh­ti­öi­den jär­jes­te­lyt, to­te­aa Jo­en­suun kau­pun­gin­joh­ta­ja Jere Pent­ti­lä.

Kon­ser­ni­sel­vi­tys­tä esi­tel­tiin Jo­en­suun kau­pun­gin omis­ta­ja­oh­jaus­ja­os­tol­le maa­nan­tai­na 6. tou­ko­kuu­ta. Seu­raa­vak­si ja­os­to kuu­lee yh­ti­öi­den toi­mi­tus­joh­ta­jia. Yh­ti­ö­jär­jes­te­lyis­tä pää­te­tään myö­hem­min hal­lin­to­sään­nön mu­kai­ses­ti.