Juomiin käytettävien jääpalojen ja jäiden valmistamiseen käytettävien jääpalakoneiden hygieniassa on usein parantamiseen varaa.

Tämä ha­vait­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon val­von­ta­hank­kees­sa, jos­sa tut­kit­tiin jää­pa­la­näyt­tei­tä kaik­ki­aan 30 ra­vit­se­mus­liik­kees­tä.

Val­von­nan pe­rus­teel­la laa­dit­tiin kir­jal­li­set oh­jeet jää­pa­lo­jen hy­gie­ni­an pa­ran­ta­mi­ses­ta, ja nämä oh­jeet on lä­he­tet­ty kai­kil­le Poh­jois-Kar­ja­lan ra­vin­to­loil­le, kah­vi­loil­le ja pu­beil­le.

Val­von­ta­han­ke to­teu­tet­tiin syk­syl­lä 2023. Jää­pa­la­näyt­teis­tä hy­gie­e­ni­sel­tä laa­dul­ta huo­no­ja oli 60 pro­sent­tia, vält­tä­viä 23 pro­sent­tia ja hy­viä vain 17 pro­sent­tia.

Jää­pa­la­ko­nei­den si­sä­puo­len puh­taus ar­vi­oi­tiin huo­nok­si 20 pro­sen­tis­sa koh­teis­ta, koh­ta­lai­sek­si 43 pro­sen­tis­sa koh­teis­ta ja hy­väk­si 37 pro­sen­tis­sa koh­teis­ta. Jää­pa­la­ko­neen puh­dis­tus­ti­heys vaih­te­li ker­ran kuu­kau­des­sa ta­pah­tu­vas­ta puh­dis­tuk­ses­ta ker­ran vuo­des­sa ta­pah­tu­vaan puh­dis­tuk­seen. Noin kol­ma­so­sas­sa koh­teis­ta ko­neen puh­dis­tus­ti­heys ei ol­lut haas­ta­tel­ta­van tie­dos­sa.

Edel­li­ses­tä puh­dis­tuk­ses­ta ku­lu­nut ai­ka ei vai­kut­ta­nut jäi­den mik­ro­bi­o­lo­gi­seen laa­tuun. Huo­no­ja tu­lok­sia oli eni­ten niis­sä koh­teis­sa, jois­sa jää­pa­la­ko­neen edel­li­ses­tä puh­dis­tuk­ses­ta ei ol­lut tie­toa, mut­ta myös 1–3 viik­koa ja 1–2 kuu­kaut­ta ai­em­min puh­dis­tet­tu­jen ko­nei­den jää­pa­lois­ta mik­ro­be­ja löy­tyi yli laa­tu­vaa­ti­mus­ten ja -ta­voit­tei­den.

Hank­keen tu­los­ten pe­rus­teel­la jää­pa­la­ko­nei­den puh­dis­tuk­sen ja huol­lon huo­mi­oi­mi­nen ra­vit­se­mus­liik­kei­den oma­val­von­nas­sa on osit­tain puut­teel­lis­ta. Puut­tei­ta oli myös vä­li­nei­den säi­ly­tyk­ses­sä ja kä­sit­te­ly­hy­gie­ni­as­sa.