Itä-Suomen yliopistoon haki kevään toisessa yhteishaussa kaikkiaan 24391 hakijaa. Hakijamäärä on kasvanut edellisestä vuodesta, jolloin hakijoita oli 23017.

Ke­vään toi­nen yh­teis­ha­ku päät­tyi kes­ki­viik­ko­na 27.3.2024.

Itä-Suo­men yli­o­pis­to on yh­teis­haus­sa nel­jän­nek­si suo­si­tuin yli­o­pis­to. Eni­ten ha­ki­joi­ta oli Tu­run, Tam­pe­reen ja Hel­sin­gin yli­o­pis­toi­hin.

Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa eni­ten ha­ki­joi­ta oli lää­ke­tie­teen kou­lu­tuk­seen (4311 ha­ki­jaa), kaup­pa­tie­tei­den kou­lu­tuk­seen (3592 ha­ki­jaa, jois­ta Kuo­pi­oon 1848 ha­ki­jaa ja Jo­en­suu­hun 1744 ha­ki­jaa), oi­keus­tie­teen kou­lu­tuk­seen (3220 ha­ki­jaa) ja psy­ko­lo­gi­an kou­lu­tuk­seen (2431 ha­ki­jaa). Kaik­ki­aan yh­teis­haus­sa oli mu­ka­na noin 110 ha­ku­koh­det­ta yli­o­pis­tos­ta.

Itä-Suo­men yli­o­pis­toon haki ke­vään toi­ses­sa yh­teis­haus­sa kaik­ki­aan 24391 ha­ki­jaa.

Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen osal­ta ve­to­voi­maan­sa nos­ti eri­tyi­so­pet­ta­ja­kou­lu­tus, jon­ka ha­ki­ja­mää­rä kas­voi 50 pro­sent­tia. Tänä ke­vää­nä ha­ki­joi­ta oli 365, kun vii­me vuon­na vas­taa­va luku oli 242.

– Ilah­dut­ta­vaa on myös en­si­si­jai­ses­ti Itä-Suo­men yli­o­pis­toon ha­ke­nei­den mää­rän kas­vu, hei­tä on täl­lä ker­taa 6289. Ke­vään yh­teis­haun ja avoi­men väy­län haun kaut­ta va­li­taan yli 3000 uut­ta opis­ke­li­jaa Itä-Suo­men yli­o­pis­toon, ker­too aka­tee­mi­nen reh­to­ri Ta­pio Määt­tä.

Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen va­lin­ta­ko­keet ajoit­tu­vat tou­ko-ke­sä­kuul­le. Yh­teis­haun tu­lok­set jul­kais­taan 4.7.2024 men­nes­sä.

Itä-Suo­men yli­o­pis­toon oli mah­dol­lis­ta ha­kea myös avoi­men yli­o­pis­ton opin­to­jen pe­rus­teel­la yli­o­pis­to­jen avoi­men väy­län haus­sa. Avoi­men väy­län haus­sa oli yh­teen­sä 555 ha­ki­jaa.