Lähes kolmasosa työikäisistä suomalaisista kokee yksinäisyyttä jatkuvasti tai suurimman osan ajasta Tilastokeskuksen mukaan.

Yk­si­näi­syys on hai­tal­lis­ta sekä fyy­si­sel­le et­tä psyyk­ki­sel­le ter­vey­del­le. Sen vuok­si tar­vi­taan kus­tan­nus­te­hok­kai­ta me­ne­tel­miä yk­si­näi­syy­den vä­hen­tä­mi­sek­si ja so­si­aa­li­sen hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si.

Työ­suo­je­lu­ra­has­ton ra­hoit­ta­man pit­kit­täis­tut­ki­muk­sen tar­koi­tus on sel­vit­tää, voi­ko työ­pai­koil­la tar­jot­ta­van mo­bii­li­so­vel­luk­sen avul­la pa­ran­taa työn­te­ki­jöi­den so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia ja ih­mis­suh­tei­ta sekä vä­hen­tää hei­dän yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­si­aan ja kas­vat­taa so­si­aa­lis­ta ver­kos­toa. Tut­ki­mus­hank­keen ve­tä­jä­nä toi­mii tut­ki­ja­toh­to­ri Sii­ri-Lii­si Kraav Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta.

– Yk­si­näi­syys näh­dään ny­ky­a­jan epi­de­mi­a­na, mut­ta näyt­tö yk­si­näi­syy­den vä­hen­tä­mi­seen täh­tää­vien in­ter­ven­ti­oi­den vai­kut­ta­vuu­des­ta on kui­ten­kin ra­jal­lis­ta. Tie­däm­me myös, et­tä tyy­ty­mät­tö­myys työ­pai­kan ih­mis­suh­tei­siin voi vai­kut­taa ne­ga­tii­vi­ses­ti työ­hy­vin­voin­tiin ja työ­te­hoon. Tar­vi­taan kus­tan­nus­te­hok­kai­ta me­ne­tel­miä työ­i­käi­sen yleis­vä­es­tön so­si­aa­li­sen hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si, ker­too Kraav.

Al­ka­vas­sa tut­ki­mus­hank­kees­sa tut­ki­taan yh­teis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen ke­hit­tä­män so­si­aa­li­sen hy­vin­voin­nin Fren­die-pal­ve­lun vai­ku­tus­ta yk­si­näi­syy­den en­nal­ta­eh­käi­syyn ja so­si­aa­li­sen hy­vin­voin­nin vah­vis­ta­mi­seen työ­pai­koil­la. Työ­suo­je­lu­ra­has­to on tu­ke­nut tut­ki­mus­ta 30000 eu­rol­la. Tut­ki­mus al­koi 1. tou­ko­kuu­ta 2024 ja kes­tää ko­ko­nai­suu­des­saan vuo­den.