Tänä kesänä alkavaksi suunniteltu Itäsillan saneeraus siirtyy.

Sa­nee­rauk­sen han­kin­ta kil­pai­lu­tet­tiin tou­ko­kuus­sa ja tar­jouk­sia saa­tiin vain yk­si. Se ylit­ti kau­pun­gin va­raa­man mää­rä­ra­han niin rei­lus­ti, et­tei re­mont­ti ole nyt mah­dol­li­nen.

– Sil­ta ja sii­hen liit­ty­vät väy­lät ovat joka ta­pauk­ses­sa lä­hi­ai­koi­na kun­nos­tuk­sen tar­pees­sa, sa­noo kau­pun­gi­nin­si­nöö­ri Tero Toi­va­nen.

Kau­pun­ki jär­jes­tää uu­den urak­ka­kil­pai­lun to­den­nä­köi­ses­ti en­si tal­ve­na.

Kau­pun­ki tar­kis­taa kun­nos­tus­suun­ni­tel­mat ja mah­dol­li­sen li­sä­ra­hoi­tus­tar­peen ja jär­jes­tää uu­den urak­ka­kil­pai­lun to­den­nä­köi­ses­ti en­si tal­ve­na. Pe­rus­kor­jaus teh­täi­siin ke­säl­lä 2025.

Kun Itä­sil­ta re­mon­toi­daan, pää­pai­no tu­lee ole­maan sil­lan pin­ta­ra­ken­teil­la. Sen li­säk­si, et­tä sil­lan kun­to pa­ra­nee, re­mon­tis­sa li­sä­tään lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ja käyt­tö­mu­ka­vuut­ta. Ajo­ra­ta py­syy pää­o­sin en­ti­sel­lään mut­ta kä­ve­lyn ja pyö­räi­lyn olo­suh­tei­ta pa­ran­ne­taan. Ki­veyk­siä ja as­fal­toin­te­ja uu­si­taan, sa­moin vie­mä­rei­tä, ve­si­joh­to­ja, kaa­pe­li­reit­te­jä ja va­lais­tus­ta.

– Ase­man­seu­dun ja Pie­lis­jo­en lin­nan vä­lis­sä ole­va Itä­sil­ta on osa kau­pun­gin vilk­kain­ta inf­raa. Jos täs­tä vii­väs­tyk­ses­tä nyt jo­tain hy­vää et­si­tään, ke­sän lii­ken­net­tä ei­vät ai­na­kaan tä­män re­mont­ti­koh­teen jär­jes­te­lyt han­ka­loi­ta, to­te­aa Toi­va­nen.