Ilomantsin terveys­kes­kus­sai­raalan toimintaa muutetaan väliaikaisesti kuntouttavamman hoidon suuntaan tilapäisesti heikentyneen lääkäritilanteen vuoksi.

Vii­kos­ta 7 al­ka­en ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan käy­tös­sä ole­vis­ta 15 vuo­de­o­sas­to­pai­kas­ta 6–8 paik­kaa koh­den­ne­taan akuut­tia pe­rus­ter­vey­den­huol­lon vuo­de­o­sas­to­hoi­toa tar­vit­se­vil­le ja lo­put kun­tout­ta­vaa vuo­de­o­sas­to­hoi­toa tar­vit­se­vil­le po­ti­lail­le.

Akuut­tia vuo­de­o­sas­to­hoi­toa tar­vit­se­vat ilo­mant­si­lai­set py­ri­tään jat­kos­sa­kin oh­jaa­maan en­si­si­jai­ses­ti Ilo­mant­sin ter­veys­kes­kus­sai­raa­laan. Akuut­ti­vuo­de­o­sas­ton paik­ko­jen täyt­ty­es­sä, po­ti­lai­ta voi­daan oh­ja­ta tar­vit­ta­es­sa myös Siun so­ten mui­hin ter­veys­kes­kus­sai­raa­loi­hin, ku­ten Sii­lai­sel­le ja Ki­teen ter­veys­kes­kus­sai­raa­laan.

Muu­tos Ilo­mant­sin ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan toi­min­nan pai­no­pis­tees­sä on vä­li­ai­kai­nen. Lää­kä­ri­ti­lan­teen ar­vi­oi­daan hel­pot­ta­van tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa, jol­loin ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan toi­min­ta py­ri­tään pa­laut­taa en­nal­leen.

Pai­no­pis­teen muut­ta­mi­sel­la var­mis­te­taan po­ti­las­tur­val­li­nen hoi­to ja mah­dol­lis­te­taan po­ti­las­pai­kat Ilo­mant­sin ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa myös ke­vään ai­ka­na. Lää­kä­ri- ja hoi­ta­ja­ti­lan­net­ta py­ri­tään jat­ku­vas­ti pa­ran­ta­maan ja rek­ry­toin­tia jat­ke­taan ak­tii­vi­ses­ti. Mi­kä­li Ilo­mant­sin lää­kä­ri­ti­lan­ne ko­hen­tuu en­nen ke­vät­tä, voi­daan toi­min­ta vuo­de­o­sas­tol­la pa­laut­taa ny­kyi­sel­leen jo ai­em­min.