Kontiolahden kunta ja ilmasta kuvattuun dataan erikoistunut yritys Kelluu rakentavat yhdessä Kontioniemen alueesta digitaalista kopiota.

Ko­pi­on avul­la Kon­ti­o­nie­men 1100 heh­taa­rin alu­ees­ta saa­daan tark­kaa tie­toa tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mia var­ten. Di­gi­taa­li­nen ko­pio mah­dol­lis­taa alu­een suun­nit­te­lun ja ke­hit­tä­mi­sen vir­tu­aa­li­ses­ti.

Il­ma­lai­va on ää­ne­tön ja pääs­tö­tön, jo­ten ym­pä­ris­töl­le sii­tä ei koi­du melu- tai pääs­tö­hait­taa.

Len­to­ja teh­dään Kon­ti­o­nie­men alu­eel­la tou­ko-ke­sä­kuun ai­ka­na. Muo­dol­taan il­ma­lai­va muis­tut­taa soi­ki­o­ta, jota peit­tää hei­jas­ta­va pin­ta. Il­ma­lai­va on ää­ne­tön ja pääs­tö­tön, jo­ten ym­pä­ris­töl­le sii­tä ei koi­du melu- tai pääs­tö­hait­taa. Pi­tuu­del­taan il­ma­lai­va on noin 12 met­riä ja se len­tää noin 120 met­rin kor­keu­des­sa. Te­ko­ä­lyä hy­väk­si käyt­tä­vä il­ma­lai­va py­syy il­mas­sa yli 12 tun­tia ja sen ope­roin­tia val­vo­taan etäyh­tey­den kaut­ta. Kel­luul­la on Tra­fi­co­min myön­tä­vä lupa len­tää myös asu­tul­la alu­eel­la.

– Ope­roin­ti il­ma­lai­voil­lam­me on tur­val­lis­ta. Sii­tä ker­too myös hyvä yh­teis­työm­me vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Täl­lä het­kel­lä teem­me sa­man­lai­sia len­to­ja esi­mer­kik­si Jo­en­suun alu­eel­la ja tu­lok­set ovat ol­leet vai­kut­ta­via, ker­too Kel­luun kau­pal­li­nen joh­ta­ja Jiri Jor­mak­ka.

Di­gi­taa­li­nen ko­pio, jota myös­kin di­gi­taa­li­sek­si kak­so­sek­si kut­su­taan, on tark­ka 3D-mal­li ku­va­tus­ta alu­ees­ta, jo­hon on yh­dis­tet­ty esi­mer­kik­si tark­kaa tie­toa met­sän ti­las­ta, pin­nan­muo­dois­ta, kas­vil­li­suu­des­ta ja il­man­laa­dus­ta.

– Di­gi­taa­li­nen kak­so­nen aut­taa suun­nit­te­le­maan ja hyö­dyn­tä­mään Kon­ti­o­nie­men alu­et­ta pa­rem­min. Se voi esi­mer­kik­si pa­ran­taa am­pu­ma­hiih­tos­ta­di­o­nin ym­pä­ri­vuo­tis­ta käyt­töä ja teh­dä kun­tam­me maan­käy­tön suun­nit­te­lus­ta te­hok­kaam­paa. Li­säk­si se toi­mii vir­tu­aa­li­se­na esit­te­ly­ma­te­ri­aa­li­na esi­mer­kik­si si­joit­ta­jil­le, mat­kai­li­joil­le ja alu­ees­ta kiin­nos­tu­neil­le asuk­kail­le, Kon­ti­o­lah­den kun­nan maan­käyt­tö­pääl­lik­kö Mar­ja-Lii­sa Syk­kö sum­maa hyö­ty­jä.